Przedmiotowy System Oceniania (Zajęcia komputerowe)

Uwagi ogólne:

1. Ocenianiu podlegają:

a) znajomość podstaw teoretycznych omawianych zagadnień,

b) podstawowa umiejętność poruszania się w środowisku systemowym,

c) znajomość zasad pracy z typowymi programami narzędziowymi,

d) umiejętność znalezienia rozwiązania w sytuacjach nowych,

e) aktywność i kreatywność własna ucznia,

f) umiejętność pracy w zespole,

g) przygotowanie lub nieprzygotowanie do lekcji,

h) umiejętność odnalezienia i przygotowania materiałów poza pracownią.

 

2. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie:

a) praktyczny sprawdzian podsumowujący większy zakres omówionego materiału,

b) sprawdzian pisemny sprawdzający wiedzę teoretyczną i kojarzenie pojęć,

c) bieżący praktyczny sprawdzian kontrolujący możliwość pogłębiania problematyki,

d) odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie teoretyczne ucznia do ćwiczeń,

e) krótkie bieżące ćwiczenie mobilizujące i utrwalające nowe wiadomości i umiejętności,

f) teoretyczne zadanie domowe  o teoretycznym charakterze nie wymagające użycia komputera.

Kryteria ustalania oceny

1. Przy ocenianiu zajęć praktycznych będą brane pod uwagę:

a) znajomość elementów konkretnego środowiska pracy,

b) poprawność zastosowanych rozwiązań,

c) uniwersalność otrzymanych wyników,

d) umiejętność wyszukania i poprawienia błędów,

e) sprawność w posługiwaniu się różnymi narzędziami,

f) umiejętność połączenia elementów pracy różnych środowisk,

g) wykorzystanie wcześniej zdobytych umiejętności,

h) samodzielność w pracy.

2. Przy ocenianiu prac pisemnych będą brane pod uwagę:

a) poprawność merytoryczna,

b) umiejętność posługiwania się językiem przedmiotu,

c) estetyka pracy.

 

3. Przy ocenianiu odpowiedzi ustnej będą brane pod uwagę:

a) spójność merytoryczna i językowa wypowiedzi,

b) trafność uzasadnienia i kompletność argumentacji,

c) zastosowanie właściwego języka przedmiotu,

d) umiejętność jasnego formułowania myśli,

e) dbałość o poprawność użycia języka ojczystego.

 

4. Przy ocenianiu dodatkowych prac będą brane pod uwagę:

a) pomysłowość, inwencja twórcza, nowatorstwo i kompletność ujęcia tematu,

b) samodzielność, zaangażowanie oraz ilość włożonej pracy,

c) wybór metody, sposób prezentacji i estetyka pracy,

d) różnorodność zastosowanych technik i źródeł pozyskania informacji,

 

 

FORMY SPRAWDZANIA UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZY

1. Formy ustne

·        odpowiedź ustna (do dwóch razy w semestrze) ma na celu sprawdzenie opanowania pewnych partii materiału,

·        wypowiedzi w klasie, określane jako aktywność na zajęciach,

·        referaty.

2.    Formy pisemne

·        testy (różnego typu) podsumowujące określone partie materiału,

·        kartkówki (10-15 minut) sprawdzające stopień opanowania materiału z ostatnich trzech zajęć,

·        referaty pisemne przygotowane przez uczniów jako dodatkowe prace,

·        inne formy aktywności ( przygotowywanie pomocy dydaktycznych, prowadzenie zeszytu itp.).

3.    Formy sprawdzania umiejętności praktycznych

·        praca przy komputerze,

·        praca z instrukcją,

·        przygotowanie prezentacji dla całej grupy,

·        zadania w grupach (przygotowanie złożonych zadań z podziałem ról).

 

 

HIERARCHIA STOPNI PRZY WYSTAWIANIU OCENY SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ

 

·        umiejętności praktyczne (stopnie z form sprawdzania umiejętności praktycznych),

·        odpowiedzi ustne (formy ustne sprawdzania umiejętności),

·        formy pisemne sprawdzania wiedzy i umiejętności.

 

Poniższe oceny otrzymuje uczeń:

 CELUJĄCY (6)

1.     Jest aktywny na każdej lekcji, dokładnie stosuje się do regulaminu pracowni informatycznej.

2.     Pełni powierzoną przez nauczyciela funkcję asystenta wspomagając w czasie ćwiczeń uczniów słabszych.

3.     Ma wiedzę i twórcze osiągnięcia wykraczające poza program nauczania.

4.     Ponadto spełnia wymagania przynajmniej jednego z poniższych punktów:

·        Bierze udział w informatycznych konkursach pozaszkolnych.

·        Opracował własną, ciekawą stronę WWW lub uczestniczy w doskonaleniu i rozszerzaniu informacji na stronach WWW szkoły.

·        Potrafi poradzić sobie w sytuacjach awaryjnych na komputerze.

·        Wykonał udokumentowane prace na komputerze mające zastosowanie na innych przedmiotach, a których poziom wykracza poza program nauczania informatyki.

BARDZO    DOBRY (5)

1.    Jest aktywny na każdej lekcji, dokładnie stosuje się do regulaminu pracowni informatycznej.

2.    Wspomaga w czasie ćwiczeń za zgodą nauczyciela uczniów słabszych.

3.    Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych dla danej klasy – sprawnie posługuje się oprogramowaniem
w tym zakresie.

4.    Prace przez niego wykonane są estetyczne, wykorzystuje w nich pełny zakres realizowanego materiału.

5.    Zna i umie zdefiniować pojęcia związane z zagadnieniami poruszanymi w danej klasie

6.    Swobodnie posługuje się w wypowiedziach zwrotami i określeniami informatycznymi

DOBRY (4)

1.    Jest aktywny na większości lekcji, przestrzega regulaminu pracowni informatycznej.

2.    Opanował wiadomości i umiejętności przewidziane dla danej klasy, potrafi posługiwać się oprogramowaniem w tym zakresie.

3.    Prace przez niego wykonane są estetyczne, wykorzystuje w nich realizowany materiał w zadowalający sposób.

4.    Zna pojęcia związane z zagadnieniami poruszanymi w danej klasie.

5.    Wypowiada się używając poprawnych zwrotów i określeń informatycznych.

DOSTATECZNY (3)

1.    Stara się uczestniczyć aktywnie w lekcjach, przestrzega regulaminu pracowni informatycznej.

2.    Opanował podstawowe wiadomości i umiejętności przewidziane dla danej klasy, oprogramowanie w tym zakresie obsługuje
czasami z pomocą nauczyciela.

3.    Prace przez niego wykonywane są nieskomplikowane, wykorzystuje w nich podstawowe możliwości oprogramowania
związanego z realizowanym materiałem.

4.    Zna podstawowe pojęcia związane z zagadnieniami poruszanymi w danej klasie.

5.    Z trudnością formułuje wypowiedzi dotyczące określeń informatycznych.

DOPUSZCZAJĄCY (2)

1.    Uczeń przestrzega regulaminu pracowni informatycznej.

2.    Nie jest aktywny na zajęciach lekcyjnych.

3.    Ma poważne kłopoty w zastosowaniu wiadomości w czasie ćwiczeń praktycznych.

4.    Potrafi w stopniu minimalnym posługiwać się sprzętem komputerowym i oprogramowaniem systemowym.

5.    Problemy algorytmiczne rozwiązuje z pomocą nauczyciela.

6.    Nie potrafi wypowiadać się z użyciem zwrotów i określeń informatycznych.

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASY  V

I. W zakresie wiedzy – powinien znać:

- podstawowe elementy budowy logicznej i fizycznej komputera

-  podstawowe pojęcia z zakresu informatyki

-  podstawowe zasady działania systemu operacyjnego komputera oraz operacje na elementach struktury dyskowej
(kopiowanie, kasowanie, zmiana nazwy itp. plików i folderów)

-  metody tworzenia prostych rysunków w  programie PAINT

-  możliwości edytorów tekstów i nazewnictwo z nimi związane

-  umiejętność zakładania konta pocztowego (Internet)

-  sposoby redagowania tekstów z tabelami

II.  W zakresie umiejętności – powinien umieć:

-  obsługiwać mikrokomputer i jego niektóre urządzenia peryferyjne w podstawowym zakresie

-  posługiwać się systemem operacyjnym (WINDOWS) w zakresie: uruchamiania programów, formatowania dyskietek,
kopiowania i usuwania plików i folderów, tworzenia folderów, zmiany nazw, przechowywania na dysku prac wykonanych w dowolnym programie

-  wykonywać proste rysunki w edytorze graficznym

-  napisać i sformatować tekst przy użyciu edytora tekstów

-  uruchamiać programy w środowisku WINDOWS

-  zredagować dokument w edytorze tekstów (WORD) z użyciem tabel

-  drukować i przechowywać dokumenty wykonane w edytorze tekstów

-  wyszukiwać w Internecie informacje korzystając z adresów stron WWW

-  odbiera i wysyła listy elektroniczne

 

III. Przewidywane prace klasowe:

Po każdym bloku tematycznym.

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASY  VI

(oprócz tych poznanych w klasie V)

I. W zakresie wiedzy – powinien znać:

-  sposoby modyfikowania środowiska WINDOWS

-  operacje wykonywane za pomocą skrótów klawiszowych- środowisko WINDOWS

-  zasady wykorzystania pamięci operacyjnej

-  podstawowe możliwości sieci lokalnych, w tym usługę pocztową

-  podstawowe usługi sieci INTERNET

-  możliwości arkusza kalkulacyjnego w zakresie prostych przeliczeń z wykorzystaniem podstawowych funkcji oraz tworzenia prezentacji graficznej

-  instalowanie programów

-  budowa i modyfikowanie bazy danych

 

II. W zakresie umiejętności – powinien umieć:

-  przystosować środowisko WINDOWS do własnych potrzeb i upodobań

      - dokonywać obliczeń przy użyciu arkusza kalkulacyjnego (EXCEL)

-  zgromadzić materiał potrzebny do prezentacji w POWER POINT

-  wyszukiwać w Internecie informacje korzystając z adresów stron WWW oraz z wyszukiwarek.

-  wykonywać w środowisku WINDOWS operacje za pomocą skrótów klawiszowych

-  instalować programy- w tym instalować i posługiwać się programem antywirusowym

-  porządkować, przeglądać i modyfikować bazę danych

III. Przewidywane prace klasowe:

Po każdym bloku tematycznym

 

Klasa V

STANDARDY WYMAGAŃ Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

wiadomości i umiejętności uczniów

1. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

WYMAGANIA

Osiągnięcia ucznia

UMIEJĘTNOŚCI

WIADOMOŚCI

Konieczne

K

ocena dopuszczająca

·  Dokonuje prób organizacji własnego stanowiska pracy 

z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy.

·  Korzysta ze wskazanych zbiorów informacji, okazując szacunek

dla cudzej własności twórczej.

·  Obsługuje urządzenia oparte na technice komputerowej, 

np.: kalkulator, odtwarzacz CD lub inne urządzenia poznane 

na zajęciach.

·  Wymienia zasady prawidłowej organizacji pracy 
z komputerem dotyczące: czasu pracy, miejsca pracy, pozycji ciała podczas pracy.

·  Objaśnia zasady korzystania z programów i zbiorów dokumentów w szkolnej pracowni komputerowej.

·  Wymienia zastosowania komputera w najbliższym środowisku.

· Wyjaśnia pojęcie urządzenia opartego na technice komputerowej.

Podstawowe

K + P

ocena dostateczna

·  Dostosowuje stanowisko pracy do wymagań bezpiecznej 
i higienicznej pracy.

·  Charakteryzuje podstawowe zastosowania poznanych 
na zajęciach urządzeń opartych na technice komputerowej.

· Omawia prawa użytkownika pracowni komputerowej podczas korzystania z programów.

·  Wymienia poznane dziedziny zastosowania komputerów w najbliższym otoczeniu i wskazuje na korzyści wynikające z ich zastosowania.

Rozszerzające

(K + P) + R

ocena dobra

· Ocenia organizację stanowisk pracy w różnych miejscach 
w szkole.

·  Charakteryzuje konsekwencje prawne piractwa komputerowego

· Wyjaśnia pojęcia: piractwo komputerowe, licencja, prawa autorskie, programy demo, pokaz multimedialny.

·  Wskazuje na zastosowanie techniki komputerowej   
w urządzeniach innych niż omawiane na zajęciach.

Dopełniające

(K + P + R) + D

ocena bardzo dobra

· Przewiduje skutki nieprawidłowego zorganizowania komputerowego stanowiska pracy.

· Obsługuje urządzenia oparte na technice komputerowej związane z najbliższym środowiskiem
(np.: magnetowid, informacja komputerowa, pralka automatyczna, telefon komórkowy).

·  Wyjaśnia pojęcia: programy freeware, public domain, shareware.

· Prezentuje inne od poznanych na zajęciach dziedziny życia, w których zastosowano komputer.

Ponadprogramowe

(K + P + R + D) + PP

ocena celująca

Wykraczające poza program, np.:

·  Przewiduje wpływ doboru monitora na samopoczucie użytkownika komputera.

·  Uzasadnia konieczność stosowania programów antywirusowych oraz przeprowadza profilaktykę antywirusową.

·  Analizuje zalety i zagrożenia, jakie niesie komputeryzacja życia.

· Ocenia wpływ urządzeń opartych na technice komputerowej na jakość życia człowieka.

Wykraczające poza program, np.:

· Omawia przyczyny chorób związanych z obsługą komputera.

·  Wskazuje, na podstawie literatury, kierunki rozwoju komputera.

·  Prezentuje rys historyczny rozwoju urządzeń opartych      
na technice komputerowej.

2. PRACA Z KOMPUTEREM

WYMAGANIA

Osiągnięcia ucznia

UMIEJĘTNOŚCI

WIADOMOŚCI

Konieczne

K

ocena dopuszczająca

· Określa miejsce stacji dyskietek i napędu CD-ROM
w jednostce centralnej.

· Prawidłowo rozpoczyna i kończy pracę z systemem.

·  Wykorzystuje mysz do uruchamiania programów.

· Określa podstawowe elementy Pulpitu.

· Uruchamia programy, korzystając z ikony skrótu na Pulpicie.

· Zapisuje plik wg wskazówek.

· Otwiera plik wg wskazówek.

· Otwiera okno folderu.

· Zakłada folder.

· Porusza się po strukturze folderów.

· Rozróżnia podstawowe elementy zestawu komputerowego.

· Wskazuje przyciski sterujące.

· Podaje przykłady aplikacji poznanych na lekcji.

· Rozpoznaje folder otwarty.

· Rozróżnia nośniki pamięci zewnętrznej.

Podstawowe

K + P

ocena dostateczna

· Klasyfikuje podstawowe urządzenia wejścia i wyjścia
w zestawie komputerowym (mysz, klawiatura, monitor,
drukarka) i określa ich zastosowanie.

· Obsługuje okna programów z wykorzystaniem poznanych elementów.

· Obsługuje okna dialogowe i menu.

· Uruchamia programy, korzystając z przycisku START.

· Obsługuje klawiaturę (wykorzystuje klawiaturę do napisania prostych tekstów).

· Zapisuje pliki na dysku we wskazanym folderze.

· Otwiera pliki ze wskazanych folderów.

· Tworzy nowe foldery i struktury folderów (jednym z poznanych sposobów) na podstawie wzoru.

· Kopiuje i usuwa pliki, foldery.

· Opróżnia Kosz i odzyskuje z niego skasowane pliki, foldery.

· Objaśnia zasady przechowywania dyskietki.

· Omawia sposoby uruchamiania poznawanych na lekcji
aplikacji.

· Wyjaśnia pojęcia: procesor, pamięć komputera, płyta
główna, oprogramowanie, okno, Pulpit, ikony, przycisk,
okno programu, pasek zadań, aplikacja, dokument,
kursor tekstowy, plik, nazwa pliku, folder otwarty,
Kosz.

· Wymienia rodzaje pamięci zewnętrznych komputera,
jakie wykorzystuje w pracy z komputerem (dyskietka,
     

 

Rozszerzające

(K + P) + R

ocena dobra

· Określa zastosowanie skanera, plotera, mikrofonu,
  głośnika, modemu w zestawie komputerowym.

· Charakteryzuje elementy rozmieszczone z przodu
  jednostki centralnej.

· Porównuje rodzaje pamięci zewnętrznych komputera,
  jakie wykorzystuje w pracy z komputerem (dyskietka,
  dysk twardy, CD-ROM).

· Zmienia rozmiar i położenie okna wg potrzeb.

· Uruchamia programy za pomocą aplikacji Mój komputer.

· Przełącza się między uruchomionymi aplikacjami.

· Tworzy na Pulpicie skrót do programu i nadaje mu
  nazwę.

· Dokonuje poprawek w pracy i zapisuje zmiany na dysku
  ze zmianą lokalizacji.

· Tworzy strukturę folderów według potrzeb.

·  Zmienia nazwę folderu.

· Wybiera optymalną metodę do kopiowania i usuwania folderów, plików.

· Wyjaśnia pojęcia: program, środowisko pracy, wskazywanie, system operacyjny, zawieszenie komputera, kliknięcie, przeciąganie myszą, pasek menu, okna dialogowe, okna komunikatów, folder, drzewo folderów, rozszerzenie, plik wykonywalny, pliki danych, opcja.

· Omawia rolę Schowka podczas operacji kopiowania.

Dopełniające

(K + P + R) + D

ocena bardzo dobra

· Łączy elementy zestawu komputerowego.

· Konserwuje myszkę.

· Analizuje różnice między pamięcią operacyjną a pamięciami
 zewnętrznymi komputera.

· Prawidłowo reaguje na pojawiające się w programie komunikaty.

· Wyszukuje pliki wykonywalne.

·  Tworzy nowy folder podczas zapisu pliku.

·  Tworzy nową wersję pliku na dysku za pomocą polecenia ZAPISZ JAKO ze zmianą lokalizacji lub nazwy pliku.

· Kopiuje i usuwa grupę plików optymalną metodą.

· Prezentuje historię komputera.

· Wymienia typy drukarek.

· Omawia zadania systemu operacyjnego.

· Omawia pojęcia: Internet, kompatybilność komputerów, wielozadaniowość systemu.

Ponadprogramowe

(K + P + R + D) + PP

ocena celująca

Wykraczające poza program, np.:

· Uzasadnia zastosowanie komputerów Apple-Macintosh do specjalistycznych prac graficznych.

· Analizuje zastosowanie pamięci ROM i RAM.

· Ocenia różnice pracy w systemach DOS i Windows.

· Porządkuje ikony na Pulpicie i zmienia jego wygląd.

· Wykorzystuje narzędzia systemowe: defragmentator dysków, miernik zasobów, scandisk.

·  Instaluje i uruchamia nieznane mu dotychczas programy komputerowe.

· Wyszukuje dowolny plik lub folder za pomocą polecenia ZNAJDŹ z menu START.

·  Porządkuje zawartość tworzonych folderów.

·  Zmienia nazwy skrótów.

·  Dobiera nazwy tworzonych plików do ich zawartości.

·  Na podstawie rozszerzenia nazwy pliku wnioskuje, w jakiej aplikacji plik ten powstał.

· Otwiera dokument tekstowy dwukrotnym kliknięciem na jego ikonie.

Wykraczające poza program, np.:

· Omawia zastosowanie karty graficznej i dźwiękowej.

· Wyjaśnia pojęcie dyskietki systemowej, defragmentacji dysku, pomiarów zasobów.

· Wskazuje na zadania polecenia DODAJ/USUŃ PROGRAMY.

· Objaśnia, dlaczego nie należy modyfikować folderu WINDOWS.

· Wskazuje różnice w budowie okien różnych programów.

3. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA KOMPUTERA

  3.1. WYKONYWANIE OBLICZEŃ

WYMAGANIA

Osiągnięcia ucznia

UMIEJĘTNOŚCI

WIADOMOŚCI

Konieczne K

ocena dopuszczająca

· Wykonuje proste obliczenia z wykorzystaniem aplikacji Kalkulator: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie dwóch liczb.

 

Podstawowe

K + P

ocena dostateczna

· Oblicza wartości prostych wyrażeń arytmetycznych.

· Wykonuje działania: zmiany znaku liczby na przeciwny, obliczanie odwrotności liczby, obliczanie procentu z liczby.

· Wykorzystuje do obliczeń klawisze na klawiaturze numerycznej.

· Objaśnia funkcje klawiszy aplikacji Kalkulator w postaci standardowej.

Rozszerzające

(K + P) + R

ocena dobra

· Wykonuje wielokrotne działania na tej samej liczbie.

· Wykorzystuje aplikację Kalkulator do rozwiązywania zadań tekstowych.

· Kopiuje wyniki obliczeń do Notatnika.

 

Dopełniające

(K + P + R) + D

ocena bardzo dobra

· Wykonuje złożone operacje z wykorzystaniem pamięci aplikacji Kalkulator.

· Omawia historię abakusa 
i liczydła.

Ponadprogramowe

(K + P + R + D) + PP

ocena celująca

Wykraczające poza program, np.:

· Rozwiązuje zadania o dużym stopniu złożoności.

· Wykorzystuje pamięć Kalkulatora do wykonywania operacji powtarzalnych.

Wykraczające poza program, np.:

· Omawia różnicę między standardową a profesjonalną postacią aplikacji Kalkulator. 


3.2. RYSOWANIE I MALOWANIE

WYMAGANIA

Osiągnięcia ucznia

UMIEJĘTNOŚCI

WIADOMOŚCI

Konieczne

K

ocena dopuszczająca

· Uruchamia program graficzny wykorzystywany na lekcji wg wskazówek.

· Wypełnia kolorem gotowe elementy w edytorze grafiki.

· Rysuje proste elementy graficzne z zastosowaniem myszki.

· Rysuje figury geometryczne z wykorzystaniem PRZYBORNIKA.

· Kopiuje, przesuwa i usuwa pojedyncze elementy rysunku.

· Zapisuje prace wg wskazówek.

· Nazywa poznany edytor grafiki.

Podstawowe

K + P

ocena dostateczna

· Wykonuje samodzielnie proste rysunki według określonego wzoru.

· Operuje kolorem rysowania i tła.

· Pobiera z rysunku kolor rysowania lub tła, korzystając z narzędzia WEŹ KOLOR.

· Dokonuje poprawek w pracach graficznych.

· Zmienia rozmiary elementów rysunku.

· Wyjaśnia pojęcia: grafika komputerowa, edytor grafiki.

· Wskazuje elementy okna edytora grafiki.

Rozszerzające

(K + P) + R

ocena dobra

· Wykorzystuje klawisz SHIFT podczas rysowania linii poziomych, pionowych, pod kątem 45o, kwadratów i kół.

· Korzysta ze Schowka podczas kopiowania i przesuwania elementów rysunku.

· Przekształca elementy rysunku (np. obraca, pochyla, tworzy lustrzane odbicie).

· Posługuje się poleceniem COFNIJ do zmiany wykonanej pracy.

· Ustala atrybuty rysunku w edytorze grafiki.

· Korzysta z LUPY, np. podczas likwidowania przerw (szczelin) w konturze rysunku.

· Dołącza napisy do rysunku w edytorze grafiki.

· Świadomie podejmuje decyzję o zapisywaniu lub rezygnacji z zapisu zmian w pliku na dysku.

· Wskazuje inne od poznanych programy do edycji grafiki.

· Objaśnia zastosowanie elementów okna edytora grafiki.

· Omawia różne sposoby wykonywania takich operacji, jak: kopiowanie, przesuwanie 
i usuwanie.

Dopełniające

(K + P + R) + D

ocena bardzo dobra

· Tworzy prace graficzne na zadany temat z wykorzystaniem poznanych narzędzi i funkcji programu graficznego.

· Dokonuje trafnego wyboru koloru, zwracając uwagę na estetykę i walory artystyczne tworzonego obrazu.

· Tworzy w edytorze grafiki ozdobne napisy.

· Rozpoznaje pliki graficzne 
na podstawie ich rozszerzeń.

Ponadprogramowe

(K + P + R + D) + PP

ocena celująca

Wykraczające poza program, np.:

· Wykorzystuje inny od poznanego program graficzny.

· Tworzy tapety na Pulpicie z własnych prac lub zrzutów ekranów.

· Dostosowuje elementy okna programu do własnych potrzeb.

Wykraczające poza program, np.:

· Wskazuje podobieństwa 
i różnice w pracy w różnych programach graficznych.

· Wyjaśnia pojęcia: mapa bitowa, piksel.

· Wyjaśnia związek między rozszerzeniem piku BMP a jego zawartością.

3.3. PISANIE

WYMAGANIA

Osiągnięcia ucznia

UMIEJĘTNOŚCI

WIADOMOŚCI

Konieczne

K

ocena dopuszczająca

· Uruchamia edytor tekstu wykorzystywany na lekcji.

· Pisze prosty tekst z zastosowaniem małych i wielkich liter oraz polskich znaków.

· Wyszukuje usterki w gotowym tekście i wprowadza poprawki.

· Wybiera czcionkę i ustala jej atrybuty przed napisaniem tekstu.

· Zapisuje prace we wskazanym folderze.

· Nazywa poznany edytor tekstu.

· Wskazuje elementy okna edytora tekstu.

· Wskazuje klawisze edycyjne 
i klawisz ENTER na klawiaturze oraz kursor tekstowy i kursor myszy.

Podstawowe

K + P

ocena dostateczna

· Pisze tekst z zachowaniem zasad poprawnego wpisywania tekstu.

· Posługuje się poleceniem COFNIJ do zmiany wykonanej operacji.

· Dokonuje zmian w tekście i zachowuje zmieniony plik na dysku.

· Zaznacza dowolny fragment tekstu w edytorze tekstowym.

· Wykonuje operacje na bloku: usunięcie, przeniesienie w inne miejsce, kopiowanie.

· Dokonuje podstawowych operacji formatowania tekstu: wyrównywanie tekstu, zmiana rodzaju czcionki i jej atrybutów.

· Dzieli tekst na akapity.

· Wyjaśnia pojęcia: edytor tekstu, blok, wiersz, akapit.

· Omawia zadania edytora tekstu.

· Objaśnia zastosowanie elementów okna edytora tekstu.

Rozszerzające

(K + P) + R

ocena dobra

· Formatuje akapit według podanego wzoru.

· Redaguje i formatuje proste teksty według podanego wzoru.

· Wskazuje inne od poznanych programy do edycji tekstów.

· Wyjaśnia pojęcia: redagowanie 
i formatowanie tekstu.

Dopełniające

(K + P + R) + D

ocena bardzo dobra

· Redaguje i formatuje tekst na zadany temat z wykorzystaniem różnych narzędzi i funkcji poznanego edytora tekstu.

· Wyjaśnia potrzebę zróżnicowania rodzajów czcionek w dokumencie i zróżnicowanego wyglądu akapitów.

Ponadprogramowe

(K + P + R + D) + PP

ocena celująca

Wykraczające poza program, np.:

· Wykorzystuje inny od poznanego edytor tekstu.

· Dostosowuje paski narzędzi do własnych potrzeb.

· Umieszcza w tekście rysunki i inne obiekty.

· Wykorzystuje tabulatory do wyrównania tekstu w kolumnach.

· Nadaje tekstowi wygląd dobrany stosownie do jego treści.

· Opracowuje treść dokumentu, zwracając uwagę na jego estetyczny wygląd.

Wykraczające poza program, np.:

· Wskazuje podobieństwa i różnice w pracy w różnych programach tekstowych.

· Rozróżnia czcionki szeryfowe 
i bezszeryfowe.

3.4. DRUKOWANIE PRAC

WYMAGANIA

Osiągnięcia ucznia

UMIEJĘTNOŚCI

WIADOMOŚCI

Konieczne K

ocena dopuszczająca

· Korzysta z PODGLĄDU WYDRUKU.

· Drukuje prace według wskazówek.

· Omawia typ drukarki, na jakiej dokonuje wydruku.

Podstawowe K + P

ocena dostateczna

·  Drukuje przygotowane prace bez zmiany ustawień.

· Omawia typy drukarek i ich zastosowanie.

Rozszerzające

(K + P) + R

ocena dobra

·          Dobiera parametry drukowania: orientację strony, liczbę kopii, zakres stron.

· Wylicza wady i zalety poznanych typów drukarek.

Dopełniające

(K + P + R) + D

ocena bardzo dobra

·   Ustala jakość wydruku.

·   Dobiera ustawienia marginesów do rodzaju drukowanego dokumentu.

· Wyjaśnia zasadę pracy poznanych typów drukarek.

Ponadprogramowe

(K + P + R + D) + PP

ocena celująca

Wykraczające poza program, np.:

·  Na podstawie instrukcji obsługi drukarki określa zalecane wielkości i rodzaj papieru do drukowania.

Wykraczające poza program, np.:

· Ocenia zastosowanie poszczególnych typów drukarek 
do różnego rodzaju wydruków.

4. KOMPUTER JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY I ROZRYWKI

WYMAGANIA

Osiągnięcia ucznia

UMIEJĘTNOŚCI

WIADOMOŚCI

Konieczne

K

ocena dopuszczająca

· Obsługuje według wskazówek programy multimedialne poznawane na lekcji.

· Przegląda otwartą stronę WWW.

· Określa źródło informacji: program edukacyjny, encyklopedia, słownik, strona WWW.

· Wymienia poznane programy edukacyjne, encyklopedie, słowniki multimedialne, gry.

· Wymienia elementy zestawu komputerowego niezbędne do prezentacji multimedialnych.

· Wyjaśnia pojęcia: hasło, Internet.

Podstawowe

K + P

ocena dostateczna

· Obsługuje programy multimedialne.

· Łączy się z Internetem według wskazówek.

· Odpowiada na zadane pytania, korzystając ze zdobytych informacji.

· Wyjaśnia pojęcia: programy multimedialne, programy edukacyjne, encyklopedia multimedialna, strona WWW.

· Omawia rodzaje encyklopedii i gier.

· Opisuje charakterystyczne cechy programów multimedialnych.

· Omawia ogólne zasady pracy z encyklopediami 
i słownikami multimedialnymi.

Rozszerzające

(K + P) + R

ocena dobra

· Otwiera w przeglądarce stronę WWW o podanym adresie.

· Korzysta z odsyłaczy.

· Wykorzystuje programy multimedialne i dostępne strony internetowe do znalezienia konkretnej informacji.

· Tworzy proste formy wypowiedzi na zadany temat 
z wykorzystaniem zgromadzonych informacji.

· Ocenia wykorzystanie komputera jako źródła rozrywki.

· Wyjaśnia pojęcia: przeglądarka, wyszukiwarka.

· Wskazuje charakterystyczne elementy strony www.

 

Dopełniające

(K + P + R) + D

ocena bardzo dobra

· Wykorzystuje podstawowe funkcje przeglądarki do przeglądania stron WWW.

· Otwiera i obsługuje wyszukiwarkę internetową.

· Wykorzystuje programy multimedialne i strony WWW 
do uzupełniania swoich wiadomości i rozwijania umiejętności 
z różnych dziedzin.

· Wykorzystuje zgromadzone informacje do opracowania 
w edytorze tekstu pisemnej wypowiedzi.

· Przewiduje skutki zagrożeń związanych z grami komputerowymi.

· Omawia zalety płynące z wykorzystania informacji 
ze źródeł multimedialnych i Internetu.

Ponadprogramowe

(K + P + R + D) + PP

ocena celująca

Wykraczające poza program, np.:

· Korzysta z różnych przeglądarek i wyszukiwarek internetowych.

· Zapisuje w pliku informacje pozyskane z Internetu.

· Wykorzystuje wyszukane informacje ze zbiorów multimedialnych i sieci Internetu do tworzenia własnych prezentacji.

· Tworzy własną stronę WWW.

· Potrafi dobrać program edukacyjny do zadania, jakie ma rozwiązać.

Wykraczające poza program, np.:

· Wymienia rodzaje przeglądarek i wyszukiwarek internetowych.

· Wskazuje gry o dużych walorach intelektualnych i kształcących.

· Omawia zastosowanie napędu DVD i jego nośników.

 

Klasa VI

STANDARDY WYMAGAŃ Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

wiadomości i umiejętności UCZNIÓW

1. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

WYMAGANIA

Osiągnięcia ucznia

UMIEJĘTNOŚCI

WIADOMOŚCI

Podstawowe

K + P

· Dostosowuje stanowisko pracy 
do wymagań bezpiecznej i higienicznej pracy.

· Charakteryzuje sposób obsługi

 szkolnego sprzętu komputerowego.

· Wymienia zasady bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem dotyczące: prawidłowej pozycji ciała i czasu pracy oraz właściwej organizacji komputerowego stanowiska pracy.

· Omawia zastosowanie podstawowych elementów zestawu komputerowego (monitor,

klawiatura, mysz, głośniki, mikrofon, drukarka).

· Wymienia rodzaje pamięci zewnętrznych komputera, jakie wykorzystuje w pracy 

z komputerem (dyskietka, dysk twardy, CD-ROM).

· Omawia prawa i obowiązki użytkownika szkolnej pracowni komputerowej.

· Wyjaśnia pojęcia: procesor, płyta główna, pamięć komputera, Pulpit, okno programu,

aplikacja, folder (katalog), komputer multimedialny, program multimedialny, Internet,

piractwo komputerowe, prawa autorskie.

· Podaje przykłady przejawów piractwa komputerowego.

· Wyjaśnia potrzebę zapobiegania piractwu komputerowemu.

· Wskazuje zastosowania: edytora tekstu, edytora grafiki, bazy danych.

· Podaje przykłady zastosowania komputera w różnych dziedzinach życia.

· Wymienia korzyści wynikające z szerokiego zastosowania komputerów w życiu codziennym.

Ponadpodstawowe

K + P + R + D

· Charakteryzuje najczęściej popełniane błędy podczas organizacji komputerowego stanowiska pracy.

· Określa, jakie elementy składają się

na legalną dokumentację

oprogramowania (licencja, numer

licencyjny, ewentualnie karta

rejestracyjna).

· Charakteryzuje możliwości

wykorzystania komputera 

w procesie nauczania i uczenia się.

· Omawia zagrożenia dla zdrowia człowieka, jakie niesie nieprzestrzeganie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem.

· Wyjaśnia pojęcia: gniazdo, bit, bajt, zawieszenie komputera.

· Rozróżnia najważniejsze gniazda służące do połączenia urządzeń zewnętrznych.

· Szereguje jednostki pamięci komputera według wielkości.

· Omawia zastosowanie skanera, plotera, słuchawek, modemu w zestawie komputerowym.

· Wskazuje na zagrożenia wynikające z użytkowania pirackiego oprogramowania.

· Omawia korzyści wynikające z legalnego użytkowania oprogramowania.

· Prezentuje i uzasadnia własną wizję możliwości wykorzystania komputera i urządzeń opartych na technice komputerowej w wymianie informacji i komunikowaniu się użytkowników oraz w wykonywaniu codziennych czynności.

Ponadprogramowe

(K + P + R + D) + PP

Wykraczające poza program, np.:

· Uzasadnia zależność między doborem

monitora a komfortem pracy

użytkownika komputera.

· Analizuje wady i zalety 

komputeryzacji życia.

· Obsługuje skaner.

Wykraczające poza program, np.:

· Omawia metodę zapisu danych na twardym dysku, dyskietce i płycie CD.

· Wyjaśnia pojęcia: rozdzielczość obrazu, piksel, plug and play, ROM, USB, CD-R, CD-RW,

nagrywarka.

· Wskazuje zastosowania takich urządzeń peryferyjnych, jak: tracball, touchpad, rzutnik komputerowy, gamepad, aparat cyfrowy, kamera cyfrowa.

  2. PRACA Z KOMPUTEREM

WYMAGANIA

Osiągnięcia ucznia

UMIEJĘTNOŚCI

WIADOMOŚCI

Podstawowe

K + P

· Rozpoznaje wersję systemu Windows, pod nadzorem którego pracują komputery w szkolnej pracowni komputerowej.

· Charakteryzuje elementy środowiska Windows.

· Obsługuje okna i menu programów oraz okna dialogowe 

z wykorzystaniem poznanych elementów.

· Uruchamia programy, wykorzystując: ikonę skrótu na Pulpicie, przycisk

START lub aplikację Mój komputer.

· Przegląda zawartość folderów na różnych poziomach ich struktury,

korzystając z programu Mój komputer.

· Tworzy na Pulpicie skrót do programu, korzystając z różnych sposobów.

· Wykorzystuje polecenia z menu podręcznego do tworzenia struktury

folderów.

· Kopiuje pojedyncze pliki i foldery za pośrednictwem Schowka i metodą

przeciągania.

· Usuwa plik lub folder, korzystając z menu podręcznego.

· Opróżnia Kosz i odzyskuje z niego skasowane pliki i foldery.

· Zapisuje pliki na dysku, zmieniając jego nazwę lub lokalizację.

· Zmienia rozmiar i położenie okna według potrzeb oraz odkłada okno 

na pasek zadań i przywraca je na Pulpit.

· Otwiera pliki z aplikacji, w której zostały utworzone.

· Sprawdza wybrany dysk programem antywirusowym i niszczy ewentualnie wykryte wirusy według wskazówek.

· Objaśnia zadania systemu operacyjnego.

· Rozróżnia operacje wykonywane za pomocą

Schowka.

· Omawia przebieg instalacji i deinstalacji programu

na przykładzie wykonanych ćwiczeń.

· Wyjaśnia potrzebę deinstalowania programu.

· Omawia pojęcie wirusa komputerowego i sposoby

przeciwdziałania wirusom komputerowym.

· Objaśnia wybrane polecenia Panelu sterowania

jako narzędzi do konfigurowania systemu.

· Wskazuje zmiany w pracy systemu, jakie

zaobserwował po ustaleniu nowej konfiguracji.

 

Ponad-podstawowe

K + P + R + D

·  Kojarzy ikony i rozszerzenia nazwy pliku z jego rodzajem.

·  Wyszukuje dowolny plik lub grupę plików za pomocą polecenia ZNAJDŹ 

z menu START.

·  Do wyszukiwania plików wykorzystuje znaki globalne.

·  Uruchamia programy za pomocą polecenia ZNAJDŹ lub URUCHOM z menu

START.

·  Przegląda zasoby komputera, korzystając z programu Eksplorator

Windows.

·  Tworzy i rozbudowuje strukturę folderów na dysku różnymi sposobami.

·  Nadaje plikom i folderom nowe nazwy różnymi metodami.

·  Zaznacza grupę plików lub folderów.

·  Kopiuje i usuwa grupę plików lub folderów dowolną metodą.

·  Opróżnia Kosz i odzyskuje z niego skasowane grupy plików lub folderów.

·  Tworzy folder podczas zapisu pliku.

·  Tworzy, zapisuje i otwiera pliki w różnych aplikacjach; kojarzy

rozszerzenia nazwy pliku z aplikacją, w której plik powstaje.

·  Przeprowadza instalację i deinstalację programów.

·  Charakteryzuje szkodliwe działania wirusów komputerowych.

·  Dokonuje zmian parametrów konfiguracji środowiska Windows 

(w programie Mysz i Data/Godzina).

·  Omawia rolę Schowka w wykonywaniu różnych operacji w środowisku Windows.

·  Objaśnia potrzebę instalowania programów.

·  Omawia zadania programu instalacyjnego.

·  Wyjaśnia różnicę między deinstalowaniem 

a kasowaniem programu z dysku.

·  Wskazuje na zagrożenia wynikające 

z niekompetentnego posługiwania się poleceniami

Panelu sterowania.

Ponad

programowe

(K + P + R + D)

+ PP

Wykraczające poza program, np.:

·  Zmienia parametry konfiguracji środowiska Windows w programach

Panelu sterowania: Dźwięki, Ekran, Klawiatura, Kompozycja pulpitu,

Ustawienia regionalne.

·  Wykorzystuje program Pomocy do rozwiązywania problemów związanych

z pracą w środowisku Windows.

·  Dostosowuje pasek zadań do swoich potrzeb i upodobań.

Wykraczające poza program, np.:

·  Objaśnia zastosowanie skrótów klawiszowych 

w systemie Windows.

·  Omawia proces formatowania dyskietki oraz dysku

twardego.

·  Wyjaśnia zadania polecenia DODAJ/USUŃ

PROGRAMY.

3. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA KOMPUTERA

3.1. RYSOWANIE I MALOWANIE

WYMAGANIA

Osiągnięcia ucznia

UMIEJĘTNOŚCI

WIADOMOŚCI

Podstawowe

K + P

·  Wprowadza zmiany w rysunkach: usuwa usterki, uzupełnia, koloruje.

·  Wykonuje rysunki z prostych elementów graficznych, dobierając

kolor oraz narzędzie i jego cechy.

·  Dołącza napisy do rysunków na przezroczystym lub kolorowym tle.

·  Dobiera kolor napisu, rodzaj czcionki i jej atrybuty.

·  Komponuje rysunki z gotowych elementów z wykorzystaniem

operacji kopiowania i przenoszenia.

·  Wykorzystuje w pracach graficznych elementy innych rysunków.

·  Tworzy kompozycje graficzne według wzoru.

·  Drukuje wybrany dokument bez zmiany ustawień parametrów drukowania.

·  Omawia przeznaczenie edytora grafiki.

·  Wskazuje elementy okna edytora grafiki 

i objaśnia ich zastosowanie.

·  Omawia przeznaczenie i cechy poszczególnych

narzędzi edytora grafiki.

·  Wyjaśnia rolę przycisków myszy w operowaniu

kolorem pierwszo- i drugoplanowym.

·  Omawia sposób wyboru i zmiany koloru napisu.

·  Wyjaśnia sposób wyboru i zmiany rodzajów

czcionki i jej atrybutów.

·  Objaśnia operacje kopiowania, przesuwania 

i usuwania elementów w obszarze jednego

rysunku.

Ponadpodstawowe

K + P + R + D

·  Ustala atrybuty rysunku.

·  Wykorzystuje skróty klawiszowe w pracy z edytorem grafiki.

·  Definiuje i wykorzystuje kolory niestandardowe.

·  Tworzy ozdobne napisy.

·  Przedstawia w postaci graficznej (przy użyciu edytora grafiki)

rozwiązanie prostych problemów z różnych dziedzin.

·  Pozyskuje rysunki z różnych źródeł.

·  Wstawia do tworzonego obrazu rysunek z pliku.

·  Wykonuje rysunki i bogate kolorystycznie kompozycje graficzne 

z napisami według własnego projektu z wykorzystaniem

pozyskanych elementów.

·  Ustala parametry drukowania.

·  Omawia zalety edytora grafiki.

·  Wyjaśnia pojęcie: atrybuty rysunku.

·  Objaśnia zastosowanie Schowka w operacjach

kopiowania i przenoszenia elementów między

rysunkami.

·  Omawia polecenia przekształcania elementów

rysunku: zmiany rozmiarów, obrotu i odbicia

symetrycznego.

 

Ponadprogramowe

(K + P + R + D) + PP

Wykraczające poza program, np.:

·  Projektuje i wykonuje prace graficzne o praktycznym

zastosowaniu.

·  Tworzy tapety na Pulpicie z własnych prac lub zrzutów ekranów.

·  Dostosowuje elementy okna programu do własnych potrzeb.

·  Obsługuje inne (niż wykorzystywany na lekcji) programy graficzne.

Wykraczające poza program, np.:

·  Omawia różnice między grafiką bitmapową 

a wektorową.

3.2. PISANIE

WYMAGANIA

Osiągnięcia ucznia

UMIEJĘTNOŚCI

WIADOMOŚCI

Podstawowe

K + P

·  Uruchamia edytor Word.

·  Otwiera dokumenty i przegląda je w różnych widokach.

·  Ustala parametry dotyczące układu strony i ocenia trafność ich

doboru.

·  Pisze tekst z podziałem na akapity według zasad poprawnego

wpisywania tekstu.

·  Usuwa z tekstu usterki z zastosowaniem klawiszy do kasowania

znaków.

·  Zapisuje dokument w pliku, dobierając nazwę do zawartości.

·  Wykorzystuje operacje zaznaczania do wprowadzania do tekstu

zmian i poprawek.

·  Wykonuje operacje na zaznaczonym fragmencie tekstu (usuwania,

przenoszenia w inne miejsce, kopiowania) za pomocą Schowka 

i metodą przeciągania.

·  Stosuje poznane operacje redagowania tekstu w celu

opracowania jego treści według podanego wzoru (opisu).

·  Formatuje czcionkę w tekście według wzoru (opisu): zmienia

rodzaj czcionki, jej rozmiar, styl i kolor.

·  Ustala parametry akapitów: wyrównania, wcięcia, odstępy między

wierszami według wzoru (opisu).

·  Korzysta z podglądu wydruku w celu przygotowania dokumentu 

do druku.

·  Ustala parametry drukowania.

·  Drukuje przygotowany dokument.

·  Omawia zastosowanie edytora tekstu.

·  Objaśnia budowę okna programu i jego

elementów.

·  Omawia sposoby zaznaczania tekstu.

·  Wskazuje sposoby zmiany czcionki i jej

atrybutów.

·  Omawia rodzaje wyrównań tekstu i stosowanych

wcięć, podaje jeden ze sposobów ich ustalania.

Ponadpodstawowe

K + P + R + D

·  Dostosowuje okno programu do własnych potrzeb i upodobań.

·  Redaguje własne teksty z wykorzystaniem poznanych operacji

wykonywanych na fragmentach tekstu.

·  Tworzy teksty z zastosowaniem indeksu górnego i dolnego.

·  Wyróżnia fragmenty tekstu przez stosowanie wersalików i kapitalików.

·  Ustala format czcionki w tekście, dobierając go do treści.

·  Ustala i zmienia odstępy między akapitami.

·  Nadaje tworzonym dokumentom format stosowny do treści.

·  Rozmieszcza tekst w kolumnach, wykorzystując tabulatory.

·  Redaguje i formatuje tekst zawierający elementy graficzne.

·  Formatuje elementy graficzne umieszczone w dokumencie

tekstowym.

·  Redaguje i formatuje dokumenty według własnego pomysłu.

·  Omawia najważniejsze funkcje edytora tekstu.

·  Wskazuje różnice w budowie okna w programie

Word, w porównaniu z wcześniej poznanymi

aplikacjami.

·  Objaśnia różne sposoby wykonania operacji:

przenoszenia, kopiowania i usuwania 

na zaznaczonym fragmencie tekstu.

·  Wyjaśnia pojęcia: indeks górny i dolny, kapitaliki,

wersaliki.

·  Omawia sposób wyboru cech czcionki: indeksu

górnego, indeksu dolnego, kapitalików i wersalików

z polecenia CZCIONKA z menu FORMAT.

·  Wskazuje na różne sposoby formatowania

akapitu (za pomocą poleceń z menu

FORMAT|AKAPIT, przycisków na pasku narzędzi

lub suwaków znajdujących się na linijce).

·  Wyjaśnia pojęcie tabulatora i omawia sposoby

jego ustalania (za pomocą polecenia

FORMAT|TABULATORY lub ustawiania tabulatorów

na linijce).

·  Objaśnia sposób umieszczenia w tekście rysunku

wykonanego w edytorze graficznym za pomocą

Schowka.

·  Omawia sposoby wstawiania do tekstu obiektów ·  WordArt, klipartów i rysunków zapisanych 

w pliku.

 

Ponadprogramowe

(K + P + R + D) + PP

Wykraczające poza program, np.:

·  Umieszcza w dokumencie nagłówek i stopkę oraz ustala ich

format.

·  Wstawia do dokumentu tabelę.

·  Formatuje tabelę.

·  Umieszcza w tekście inicjały.

·  Formatuje tekst w kolumny i nadaje im pożądane wielkości.

·  Obsługuje inne niż wykorzystywane na lekcji edytory tekstu.

Wykraczające poza program, np.:

·  Analizuje podobieństwa i różnice w pracy

programów WordPad i Word.

3.3. OBLICZENIA W ARKUSZU KALKULACYJNYM

WYMAGANIA

Osiągnięcia ucznia

UMIEJĘTNOŚCI

WIADOMOŚCI

Podstawowe

K + P

·  Prawidłowo rozpoczyna i kończy pracę z arkuszem kalkulacyjnym wykorzystywanym na lekcji.

·  Otwiera gotowy arkusz.

·  Odczytuje adres komórki.

·  Umieszcza dane w komórkach arkusza.

·  Zapisuje w pliku zmodyfikowany arkusz.

·  Przegląda zawartość arkusza kalkulacyjnego.

·  Zaznacza obszar komórek.

·  Przenosi i kopiuje zawartość komórek metodą przeciągana

(wypełniania) oraz za pośrednictwem Schowka (z zastosowaniem

polecenia z menu EDYCJA lub przycisków z paska narzędzi).

·  Wypełnia komórki serią danych metodą przeciągania.

·  Wykonuje tabele w arkuszu według wzoru (nadaje nazwy

wierszom i kolumnom).

·  Nadaje danym określony format.

·  Formatuje tabelę według podanego wzoru (wygląd, szerokość 

i wysokość kolumn i wierszy, rodzaj czcionki).

·  Wykonuje w arkuszu obliczenia, tworząc proste formuły.

·  Stosuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania zadań

arytmetycznych.

·  Wykonuje obliczenia, wykorzystując w formułach poznane funkcje (SUMA, MAX, MIN, ŚREDNIA).

·  Omawia budowę okna programu.

·  Objaśnia zastosowanie charakterystycznych

elementów okna arkusza kalkulacyjnego.

·  Omawia podstawowe operacje wykonywane 

w oknie arkusza.

·  Rozróżnia skoroszyt i arkusz oraz wyjaśnia

sposób operowania nimi.

·  Wyjaśnia pojęcia: kolumna, wiersz, komórka,

pasek formuły, obszar roboczy, pole nazwy,

zakładka, adres komórki, zakres komórek, komórka

aktywna.

·  Wymienia typy danych wprowadzanych 

do arkusza.

·  Opisuje standardowe rozmieszczenie danych

różnych typów w komórkach arkusza.

·  Omawia zasady tworzenia i przeznaczenie

formuł.

·  Objaśnia sposoby umieszczania danych 

w komórkach.

Ponadpodstawowe

K + P + R + D

·  Wybiera optymalny sposób poruszania się po arkuszu kalkulacyjnym.

·  Wykorzystuje różne sposoby wprowadzania zmian do komórek

arkusza.

·  Charakteryzuje różnicę między odpowiednimi typami danych.

·  Projektuje tabelę w arkuszu kalkulacyjnym.

·  Dobiera właściwy format danych.

·  Ustala parametry formatowania tabeli arkusza w celu właściwego

eksponowania jej zawartości.

·  Zapisuje złożone wyrażenia arytmetyczne w postaci formuł.

·  Stosuje optymalne metody wprowadzania danych i formuł 

do komórek arkusza kalkulacyjnego.

·  Analizuje skutki kopiowania formuł i wypełniania komórek

formułami, w których zastosowano adresowanie względne.

·  Wykorzystuje poznane narzędzia i dostępne w arkuszu kalkulacyjnym operacje do wykonania obliczeń dla różnych zestawów danych.

·  Omawia zastosowanie arkusza kalkulacyjnego.

·  Omawia sposoby poruszania się po arkuszu.

·  Podaje przykłady wykorzystania menu EDYCJA

do wypełniania komórek.

·  Wymienia elementy formatowania.

·  Objaśnia zastosowanie poleceń formatowania

tabeli.

·  Porównuje formuły tworzone z liczb z formułami

zawierającymi odwołania do komórek arkusza.

·  Wyjaśnia pojęcia: funkcja, argument.

·  Omawia przykłady funkcji, sposobu ich zapisu 

i wykorzystania w formułach.

·  Wyjaśnia różnice w występujących w formułach

odwołaniach do komórek za pomocą adresu

względnego i adresu bezwzględnego.

 

Ponadprogramowe

(K + P + R + D) + PP

Wykraczające poza program, np.:

·  Rozwiązuje za pomocą arkusza kalkulacyjnego zadania z różnych

dziedzin.

·  Wykorzystuje w formułach wykonujących obliczenia adresowanie

bezwzględne i mieszane.

·  Stosuje w formułach funkcje logiczne.

·  Tworzy wykresy do wykonywanych zadań.

·  Obsługuje inne arkusze kalkulacyjne.

Wykraczające poza program, np.:

·  Omawia operację wstawiania wiersza (kolumny)

do istniejącej tabeli i usuwania go z niej.

·  Omawia na przykładach pojęcia adresu

względnego i adresu bezwzględnego.

·  Wyjaśnia, jakie korzyści wynikają z różnego

rodzaju adresowania w arkuszu.

3.4. WYSZUKIWANIE INFORMACJI W BAZIE DANYCH

WYMAGANIA

Osiągnięcia ucznia

UMIEJĘTNOŚCI

WIADOMOŚCI

Podstawowe

K + P

·  Instaluje i uruchamia program Biblioteka.

·  Przegląda bazę danych.

·  Odczytuje informacje z wybranego rekordu.

·  Ustala kryterium uporządkowania i sortuje bazę danych.

·  Przegląda uporządkowaną według ustalonego kryterium

bazę danych.

·  Wprowadza zmiany do pól bazy danych.

·  Modyfikuje bazę danych, dodając i usuwając rekordy.

·  Wyjaśnia pojęcie bazy danych i omawia jej zastosowania.

·  Podaje przykłady baz danych znanych z życia

codziennego.

·  Rozróżnia dwa pojęcia bazy danych – zbiór danych 

i program obsługi danych (np. Biblioteka).

·  Omawia zastosowanie charakterystycznych elementów

okna programu Biblioteka i sposób ich obsługi.

·  Omawia budowę bazy danych.

·  Wskazuje pola i rekordy w programie Biblioteka.

·  Wyjaśnia pojecie typ pola bazy danych.

·  Wymienia podstawowe operacje wykonywane na bazach

 danych.

·  Wymienia zalety komputerowego gromadzenia 

i przetwarzania danych.

·  Omawia sposoby zmiany uporządkowania rekordów baz

danych i kryteriów uporządkowania.

·  Omawia sposoby aktualizowanych danych,  dodawania 

i usuwania rekordów.

Ponadpodstawowe

K + P + R + D

·  Określa strukturę bazy danych obsługiwanej przez program ·  Biblioteka (rekordy, pola oraz typy tych pól).

·  Charakteryzuje operacje wykonywane na bazach danych.

·  Ustala kryterium wyszukiwania.

·  Wyszukuje dane w bazie danych na podstawie ustalonego kryterium.

·  Wyjaśnia rolę rekordu i rolę pola w bazie danych.

·  Objaśnia rolę operacji sortowania w wyszukiwaniu danych.

·  Omawia sposób ustalania kryterium przeszukiwania bazy

danych.

Ponadprogramowe

(K + P + R + D) 

+ PP

Wykraczające poza program, np.:

·  Obsługuje inne od poznanej bazy danych.

Wykraczające poza program, np.:

·  Podaje przykłady i zastosowanie różnych baz danych.

·  Omawia różnice w budowie i obsłudze różnych baz danych.

4. KOMPUTER JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY I ROZRYWKI

WYMAGANIA

Osiągnięcia ucznia

UMIEJĘTNOŚCI

WIADOMOŚCI

Podstawowe

K + P

·  Uruchamia i obsługuje programy edukacyjne z różnych dziedzin.

·  Wyszukuje w multimedialnych zbiorach informacje na zadany temat.

·  Otwiera strony WWW z dysku i przegląda je w trybie offline.

·  Łączy się z Internetem według wskazówek.

·  Wyszukuje na wskazanych stronach internetowych informacje 

na zadany temat.

·  Korzysta z encyklopedii internetowej.

·  Gromadzi informacje i wykorzystuje je do opracowania prostych

form wypowiedzi.

·  Redaguje, wysyła i odbiera listy elektroniczne.

·  Obsługuje gry komputerowe po zapoznaniu się z wewnętrzną instrukcją Pomocy.

·  Objaśnia pojęcia: multimedia, program multimedialny, program edukacyjny, Internet, sieć WWW, strona WWW, adres strony WWW.

·  Omawia zasady poruszania się po dokumentach

hipertekstowych.

·  Objaśnia funkcje przeglądarki internetowej 

i sposób jej obsługi.

·  Wyjaśnia pojęcia: poczta elektroniczna, konto

pocztowe, adres e-mail, program pocztowy.

·  Wymienia charakterystyczne elementy okna

programu pocztowego.

·  Omawia elementy okna redagowania wiadomości.

Ponadpodstawowe

K + P + R + D

·  Dobiera programy edukacyjne, wspomagające rozwiązywanie problemów z różnych przedmiotów.

·  Żegluje po Internecie, korzystając z różnych wyszukiwarek w celu

odnalezienia informacji do opracowania własnych wypowiedzi.

·  Zapisuje na dysku strony internetowe.

·  Pobiera ze strony internetowej teksty oraz rysunki i zapisuje 

je w plikach.

·  Tworzy listy elektroniczne z załącznikami.

·  Omawia zastosowanie wykorzystywanych programów edukacyjnych.

·  Omawia pojęcie wyszukiwarki internetowej i jej

rolę w przeglądaniu zasobów internetowych.

·  Wyjaśnia pojęcia: serwer pocztowy, skrzynka

pocztowa.

·  Objaśnia obsługę okna programu pocztowego.

·  Wskazuje na zagrożenia wynikające 

z niewłaściwego doboru gier komputerowych i zbyt

długiego oddawania się tego typu rozrywce.

Ponadprogramowe

(K + P + R + D) + PP

Wykraczające poza program, np.:

·  Tworzy własne prezentacje z wykorzystaniem zgromadzonych informacji z różnych źródeł.

·  Tworzy własną stronę WWW.

Wykraczające poza program, np.:

·  Omawia inne od poznanych sposoby komunikacji internetowej.