Ocena opanowanej wiedzy, umiejętności oraz postawy

  wymagania edukacyjne z historii w klasach V - VI

celująca

     Uczeń:

1. Stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności w nowych sytuacjach.

2.      Samodzielnie interpretuje fakty i uzasadnia swoje stanowisko.

3.      Stosuje język przedmiotu, rozumie jego strukturę (związki przyczynowo-skutkowe)
i podsta
wowe kategorie historyczne (czas, przestrzeń).

4.      Posiada wiedzę wykraczającą poza treści wskazane programem nauczania.

5.      Wykazuje aktywną postawę podczas lekcji.

6.      Aktywnie pracuje w grupie rówieśniczej, właściwie komunikując się z rówieśnikami.
Bierze
odpowiedzialność za efekty swojej pracy i kolegów.

7.      Potrafi pracować samodzielnie.

bardzo dobra

Uczeń:

1.      Samodzielnie interpretuje fakty. Potrafi uzasadnić swoje stanowisko.

2.      Rozumie strukturę przedmiotu, wskazuje związki przyczynowo-skutkowe i podstawowe
kategorie historyczne.

3.      Posiada wiedzę określoną programem nauczania.

4.      Wykazuje aktywną postawę podczas lekcji.

5.      Aktywnie pracuje w grupie rówieśniczej, właściwie komunikując się z rówieśnikami.

6.      Potrafi pracować samodzielnie.

     dobra

    Uczeń:

    1.      Opanował w stopniu zadowalającym materiał przewidziany programem nauczania.

    2.      Poprawnie posługuje się kategoriami historycznymi, wskazuje przyczyny i skutki faktów
historycznych (także przy pomocy nauczyciela).

    3.      Jest aktywny podczas lekcji.

    4.      Chętnie pracuje w grupie rówieśniczej, właściwie komunikując się z kolegami.

    dostateczna

    Uczeń:

    1.      Wykonuje proste zadania pod kierunkiem nauczyciela.

    2.      Posiada podstawową wiedzę wyznaczoną programem nauczania.

    3.      Wykazuje się zadowalającą aktywnością podczas lekcji.

    dopuszczająca

    Uczeń:

    1.      Wykonuje najprostsze zadania pod kierunkiem nauczyciela.

    2.      Wykonuje zadania wymagające zastosowania podstawowych umiejętności przy pomocy
nauczyciela.

    3.      Ma poważne braki wiedzy określonej programem nauczania.

   niedostateczna

    Uczeń:

    1. Nie opanował podstawowych umiejętności i treści wynikających z programu nauczania.