WYMAGANIA  EDUKACYJNE  DLA KLASY  IV i

Klasa z rozszerzonym programem z wychowania fizycznego – 10 godz. Tyg.

KOMPETENCJE

KONIECZNE

PODSTAWOWE

ROZSZERZAJĄCE

DOPEŁNIAJĄCE

WYKRACZAJĄCE

POSTAWA NA ZAJĘCIACH WF ;

  Uczestniczy w zajęciach wf .Zna zasady higieny i bezpieczeństwa w czasie zajęć.

  Uczestniczy w zajęciach wf, stosuje zasady higieny 
i bezpieczeństwa. Zna  zasady Fair Play.

  Uczeń chętnie uczestniczy w zajęciach wf. Respektuje zasady Fair Play. Współpracuje w zespole.

  Uczeń aktywnie uczestniczy 
w zajęciach wf.

 

  Uczeń swoją postawą 
i zaangażowaniem stanowi wzór 
do naśladowania dla innych , godnie reprezentuje naszą szkołę.

ROZWÓJ FIZYCZNY I SPRAWNOSĆ FIZYCZNA.

SAMOKONTROLA,

SAMOOCENA :

Uczeń zna reakcję swojego organizmu na zmęczenie.

Uczeń potrafi zmierzyć tętno w spoczynku i po wysiłku .

Uczeń wymienia cechy prawidłowej postawy ciała.

Uczeń potrafi na podstawie testów sprawnościowych określić swoje silne i słabe strony.

Uczeń wykonuje ćwiczenia wspomagające utrzymywanie prawidłowej postawy ciała,

Uczeń systematycznie ocenia swoje postępy i przy pomocy nauczyciela analizuje je.

Uczeń dokonuje pomiaru cech somatycznych oraz podstawowych zdolności motorycznych.

Uczeń samodzielne potrafi zinterpretować swoje postępy.

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

REKREACJA

Uczeń uczestniczy w wybranej regionalnej zabawie lub grze ruchowej;

Uczeń potrafi dostosować się do wskazanych przez nauczyciela zasad zabawy/ gry regionalnej.

Uczeń samodzielnie organizuje opisuje zasady zabawy/ gry regionalnej.

Uczeń potrafi zorganizować zawody w wybranej zabawie/ grze regionalnej.

Uczeń zna zasady i bierze udział w różnorodnych grach i zabawach regionalnych.

  LEKKOATLETYKA:

-atletyka terenowa

-biegi krótkie

-biegi średnie

-skok wzwyż

-rzut p. palantową

-rzut p. lekarską

  Uczeń  umie zachować zasady bezpieczeństwa podczas biegów, rzutów, skoków

  Uczeń potrafi pokazać pozycje wyjściowe do skoków, rzutów, biegów .

  Uczeń  uczestniczy w biegach, rzutach, skokach w miarę swoich możliwości oraz osiąga wyniki na miarę swoich możliwości.

  Uczeń zna dystanse biegów krótkich , średnich, umie wystartować  do biegów krótkich i średnich ,potrafi prawidłowo wykonać rzuty i skoki . Chętnie uczestniczy w zajęciach .

  Uczeń bierze czynny udział 
w zawodach sportowych ,pomaga nauczycielowi w organizowaniu zawodów na ternie szkoły.

GIMNASTYKA:

-ćwiczenia ogólnorozwojowe

-ćwiczenia równoważne

-zwisy i półzwisy

-przewroty

-skok przez kozła

-stanie na rękach

-przerzut bokiem

  Uczeń potrafi przy pomocy nauczyciela  wykonać proste ćwiczenia gimnastyczne ( skoki zajęcze, przetoczenia, zwisy, itp.) Potrafi przy pomocy nauczyciela przyjąć prawidłową postawę.

  Uczeń potrafi  zachować zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń gimnastycznych, potrafi samodzielnie przyjąć postawę skorygowaną.

  Uczeń potrafi  wykonać poprawnie zwisy, przetoczenia, wyskoki na przyrządy  oraz zachowywać prawidłową postawę podczas ćwiczeń.

  Uczeń potrafi wykonać samodzielnie zwisy, wyskoki, przewroty,  potrafi korygować błędy.

  Uczeń umie asekurować współćwiczących, potrafi korygować postawę ciała .

MINI KOSZYKÓWKA:

-chwyty i podania

-rzuty do kosza

-kozłowanie

-poruszanie się po boisku

-gry i zabawy

  Uczeń uczestniczy w lekcji , potrafi poruszać się po boisku.

  Uczeń potrafi poprawnie podać i chwycić piłkę, wykonać kozłowanie i rzut do kosza.

  Uczeń wykorzystuje poznane elementy piłki koszowej w grach i zabawach.

 

  Uczeń samodzielnie stosuje poznane elementy piłki koszowej , zna podstawowe przepisy gry w kosza.

  Uczeń współpracuje 
z nauczycielem w organizacji zawodów  i uczestniczy 
w zawodach organizowanych na terenie szkoły.

MINI SIATKÓWKA:

-postawa siatkarska

-odbicia górne i dolne,

-zagrywka

-gry i zabawy

  Uczeń potrafi przyjąć prawidłową postawę siatkarską.

Bierze  udział w lekcji.

  Uczeń potrafi podrzucić 
i chwycić piłkę z zachowaniem prawidłowego ułożenia rąk.

  Uczeń potrafi odbijać piłkę sposobem górnym i dolnym oraz wykonać zagrywkę dolną.

  Uczeń potrafi wykorzystać poznane elementy siatkówki 
w grach i zabawach oraz zna podstawowe przepisy.

Uczeń współpracuje 
z nauczycielem w organizacji zawodów na terenie szkoły 
i uczestniczy w nich. Reprezentuje szkołę 
w rozgrywkach.

MINI RĘCZNA:

-chwyty i podania

-rytm trzech kroków

-kozłowanie

-zwód

-rzut do bramki

-gry i zabawy

  Uczeń  uczestniczy w zajęciach, umie poruszać się po boisku.  Potrafi wykonać podania 
i chwyty.

  Uczeń potrafi wykonać rzut 
do bramki  z miejsca i z biegu.

  Uczeń  potrafi kozłować piłkę  . Wykonać szybki atak oraz grać w obronie.

  Uczeń samodzielnie stosuje poznane elementy  piłki ręczne j w grze, zna podstawowe przepisy.

  Uczeń współpracuje 
z nauczycielem w organizacji zawodów na terenie szkoły 
i uczestniczy w nich. Reprezentuje szkołę 
w rozgrywkach.

MINI PIŁKA NOŻNA:
- przyjęcia  i podania piłki  np.
-strzały na bramkę
-prowadzenie piłki

-gry i zabawy

  Uczeń  uczestniczy w lekcji. Zna zasady bezpieczeństwa.

  Uczeń potrafi podać i przyjąć piłkę , wykonać strzał 
na bramkę.

  Uczeń stosuje poznane elementy piłki nożnej w grach 
i zabawach.

  Uczeń samodzielnie stosuje poznane elementy piłki nożnej w grze, zna podstawowe przepisy.

  Uczeń współpracuje 
z nauczycielem w organizacji zawodów na terenie szkoły 
i uczestniczy w nich. Reprezentuje szkołę 
w rozgrywkach.

PŁYWANIE :

- kraul na piersiach

- styl grzbietowy

- styl klasyczny

- skoki do wody

 

  Uczeń uczestniczy w zajęciach.

 Potrafi wykonać ślizg 
na piersiach. Zna zasady bezpieczeństwa kąpieli 
w wodzie.

  Uczeń potrafi przepłynąć strzałką oraz położyć się |
na plecach. Stosuje zasady bezpiecznej kąpieli.

  Uczeń potrafi przepłynąć trzema stylami i wykonać skok do wody .

  Uczeń potrafi przepłynąć trzema stylami 25 m i wykonać skok do wody na główkę.

  Uczeń zna style pływackie . Bierze udział w zawodach sportowych .Reprezentuje szkołę na zawodach międzyszkolnych.

RYTM I MUZYKA:

-  „Polonez”

-  Gimnastyka przy muzyce

  Uczeń potrafi  naśladując nauczyciela poruszać się w rytm muzyki.

  Uczeń potrafi odtworzyć ruch pokazany przez nauczyciela.

  Uczeń potrafi dobrać ćwiczenia do rodzaju muzyki przy pomocy nauczyciela.

  Uczeń  potrafi stopniować trudność wykonywanych ćwiczeń do muzyki przy pomocy nauczyciela.

  Uczeń dobierze intensywność ćwiczeń do rodzaju muzyki przy pomocy nauczyciela.

TENIS STOŁOWY:

-   odbicia

-   zagrywka

-   gry i zabawy.

  Uczeń potrafi prawidłowo trzymać rakietkę.

  Uczeń przy pomocy nauczyciela wykonuje zagrywkę i odbicia piłeczki.

Uczeń potrafi odbijać piłeczkę 
w dwójkach.

 

 

 

  Uczeń samodzielnie stosuje poznane elementy tenisa stołowego w grach i zabawach .Zna podstawowe przepisy .

  Uczeń współpracuje 
z nauczycielem w organizacji zawodów na terenie szkoły 
i uczestniczy w nich. Reprezentuje szkołę w rozgrywkach.

BEZPIECZEŃSTWO W AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

BEZPEICZEŃSTWO NA ZAJĘCIACH RUCHOWYCH

Uczeń zna zasady bezpiecznego zachowania się podczas zajęć ruchowych

Uczeń respektuje zasady bezpiecznego zachowania się podczas zajęć ruchowych

Uczeń respektuje zasady bezpiecznego zachowania się podczas zajęć ruchowych oraz wybiera bezpieczne miejsce do aktywności.

Uczeń respektuje zasady bezpiecznego zachowania się podczas zajęć ruchowych oraz posługuje się przyborami zgodnie z  przeznaczeniem.

Uczeń respektuje zasady bezpiecznego zachowania się podczas zajęć ruchowych oraz wykonuje elementy samoochrony przy upadku, zeskoku.

EDUKACJA ZDROWOTNA –

Uczeń opisuje jakie znaczenie ma aktywność fizyczna dla zdrowia; piramidę żywienia i aktywności fizycznej oraz zasady zdrowego odżywiania; a także opisuje zasady doboru stroju do warunków atmosferycznych w trakcie zajęć ruchowych;        

Uczeń przestrzega zasad higieny osobistej i czystości odzieży oraz przyjmuje prawidłową postawę ciała w różnych sytuacjach;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE UCZNIA KLAS IV-VIII –

1.            uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika, stosując zasady „czystej gry”: szacunku dla rywala, respektowania przepisów gry, podporządkowania się decyzjom sędziego, potrafi właściwie zachować się w sytuacji zwycięstwa i porażki, podziękować za wspólną grę;

2.            pełni rolę organizatora, sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów sportowych;

3.            wyjaśnia zasady kulturalnego kibicowania;

4.            wyjaśnia, jak należy zachować się w sytuacjach związanych z aktywnością taneczną;

5.            omawia znaczenie dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci;

6.            identyfikuje swoje mocne strony, budując poczucie własnej wartości, planuje sposoby rozwoju oraz ma świadomość słabych stron, nad którymi należy pracować;

7.            wykazuje umiejętność adekwatnej samooceny swoich możliwości