WYMAGANIA EDUKACYJNE  Z WYCHOWANIA  FIZYCZNEGO DO  KLASY SPORTOWEJ VII

 

Podstawa  oceny :             

1.      Postawa ucznia i jego kompetencje społeczne.

2.      Systematyczny udział  i aktywność w trakcie zajęć.

3.      Sprawność fizyczną ( kontrola ) ; MTSF, Cooper

4.      Umiejętności ruchowe .

5.      Wiadomości .

OCENA   CELUJĄCA :

- uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć wychowania fizycznego  ( odpowiedni strój )

- współpracuje z nauczycielem podczas zajęć

- charakteryzuje się wysokim poziomem kultury osobistej

- reprezentuje szkołę w zawodach sportowych.

- systematycznie bierze udział w dodatkowych zajęciach sportowych.

- prowadzi rozgrzewkę bardzo poprawnie pod względem merytorycznym i metodycznym.

- potrafi samodzielnie przygotować się do wybranego fragmentu zajęć

- zalicza  wszystkie testy i próby sprawnościowe ujęte w programie nauczania

- samodzielnie zabiega o poprawę lub uzupełnienie prób sprawnościowych, w których nie uczestniczył

- dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego

- zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych

- stosuje opanowane umiejętności ruchowe w czasie zawodów i rozgrywek sportowych

- stosuje przepisy i zasady sportów indywidualnych i zespołowych 

- potrafi wykonywać ćwiczenia o dużym stopniu trudności

- w sposób bezwzględny stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego

OCENA BARDZO DOBRA :

- jest przygotowany do zajęć wychowania fizycznego ( posiada strój ,sporadycznie nie bierze udziału w zajęciach)

- współpracuje z nauczycielem podczas zajęć

- charakteryzuje się wysokim poziomem kultury osobistej

- reprezentuje szkołę w zawodach sportowych.

- niesystematycznie bierze udział w dodatkowych zajęciach sportowych.

- prowadzi rozgrzewkę  poprawnie pod względem merytorycznym i metodycznym.

- potrafi samodzielnie przygotować się do wybranego fragmentu zajęć

- zalicza prawie wszystkie testy i próby sprawnościowe ujęte w programie nauczania z niewielkimi błędami

- dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego

- zalicza prawie wszystkie  sprawdziany umiejętności ruchowych

- stosuje opanowane umiejętności ruchowe w czasie zawodów i rozgrywek sportowych

- stosuje prawie wszystkie przepisy i zasady sportów indywidualnych i zespołowych 

- posiada bardzo dobrą wiedzę na temat rozwoju fizycznego .

- stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego.

OCENA  DOBRA ;

- jest przygotowany do zajęć wychowania fizycznego  ( posiada odpowiedni strój , ale zdarza mu się nie brać udziału w lekcjach z różnych powodów)

- nie ćwiczy na lekcjach tylko z ważnych powodów zdrowotnych lub innych

-  sporadycznie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego

- bierze udział w klasowych i szkolnych zawodach sportowych.

- nie uczęszcza na zajęcia dodatkowe.

- w sposób dobry wykonuje większość  ćwiczeń w czasie lekcji

- nie potrafi pokazywać i  demonstrować umiejętności ruchowych

- prowadzi rozgrzewkę lub ćwiczenia kształtujące w miarę poprawnie

- zalicza większość testów i prób sprawnościowych ujętych w programie nauczania

- nie zawsze potrafi zastosować opanowane umiejętności  w czasie gry szkolnej lub właściwej

- posiada dobrą wiedzę  na temat rozwoju fizycznego i motorycznego.

- nie zawsze stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego

OCENA  DOSTATECZNA ;

- jest przygotowany do zajęć wychowania fizycznego ( ale często mu się zdarzanie brać udziału w lekcjach )

- nie ćwiczy na lekcjach z błahych powodów

- nie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego

- nie bierze udziału w klasowych i szkolnych zawodach sportowych.

- nie uczęszcza na dodatkowe zajęcia

- w sposób dostateczny wykonuje większość ćwiczeń

- nie potrafi pokazywać i demonstrować umiejętności ruchowych

- nie potrafi przeprowadzić rozgrzewki i ćwiczeń kształtujących

-  zalicza tylko niektóre testy i próby sprawnościowe ujęte w programie nauczania

- nie dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego

- nie uzyskuje żadnego postępu  w kolejnych próbach sprawnościowych

- wykonuje ćwiczenia prawie zawsze niezgodnie z przepisami

- nie potrafi zastosować opanowanych umiejętności ruchowych w czasie gry szkolnej

- stosuje niektóre przepisy i zasady w trakcie zajęć wychowania fizycznego

- posiada dostateczną wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego

- często nie stosuje zasad bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego

OCENA  DOPUSZCZAJĄCA ;

- bardzo często jest nieprzygotowany do lekcji , zapomina stroju, często nie ćwiczy

- nie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego

- nie uczęszcza na dodatkowe zajęcia

- w sposób nieudolny wykonuje większość ćwiczeń w czasie lekcji

- nie potrafi pokazywać i demonstrować  umiejętności ruchowych .

- nie potrafi przeprowadzić rozgrzewki  lub ćwiczeń kształtujących.

- bardzo często nie stosuje zasad bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego .

- zalicza tylko pojedyncze testy i próby sprawnościowe

- nie uzyskuje żadnego postępu w kolejnych próbach sprawnościowych

- nie dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego.

- zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych z rażącymi błędami

- wykonuje ćwiczenia zawsze niezgodnie z przepisami lub zasadami

- stosuje niektóre przepisy i zasady w trakcie zajęć wychowania fizycznego

OCENA  NIEDOSTATECZNA ;

- prawie zawsze jest nieprzygotowany do lekcji , zapomina stroju , bardzo często nie ćwiczy na lekcji

- nie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego

- nie uczęszcza na zajęcia dodatkowe

- w sposób bardzo nieudolny wykonuje większość ćwiczeń w czasie lekcji

- nie potrafi przeprowadzić rozgrzewki lub ćwiczeń kształtujących

- nie stosuje zasad bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego

- nie poprawia lub nie uzupełnia prób sprawnościowych , w których nie uczestniczył

- nie uzyskuje żadnego postępu w kolejnych próbach sprawnościowych

- zalicza wszystkie umiejętności ruchowych  z bardzo rażącymi błędami

- wykonuje ćwiczenia zawsze niezgodnie z przepisami lub zasadami

-nie potrafi zastosować opanowanych umiejętności w grze .

- stosuje niektóre przepisy i zasady 

- posiada niedostateczną wiedzę na temat rozwoju fizycznego  i motorycznego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwolnienia lekarskie nie obniżają oceny  .

Wszystkie oceny cząstkowe mogą być poprawiane w uzgodnionych terminach.

Uczeń ma prawo wykonania danego ćwiczenia  stosownie do swoich możliwości.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-