Wymagania  edukacyjne  z  języka  obcego  w  klasie  IV – nowa podstawa programowa

    Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą 

- uczeń przedstawia się, reaguje na niektóre pytania dotyczące jego osoby, odpowiadając raczej słowami niż zdaniami 

- próbuje opisywać przedmioty uwzględniając ilość, kolor, kategorię 

- pracując w parach stara się zadawać pytania i odpowiadać, jednak błędy wpływają na zrozumiałość jego wypowiedzi 

- przy wsparciu nauczyciela próbuje rozwiązywać zadania z zakresu czytania ze zrozumieniem 

- rozumie najprostsze zdania lub ich fragmenty w tekstach pisanych i mówionych 

- rozumie niektóre polecenia nauczyciela i niektóre zwroty innych uczniów 

- na podstawie modelowego tekstu próbuje stworzyć własną wypowiedź pisemną, lecz z błędami, potrzebuje pomocy nauczyciela 

- dostrzega różnicę między fonetyczną a graficzną formą wyrazu, choć nie zawsze ją stosuje 

 

 

    Wymagania edukacyjne na ocenę dostateczną 

    - uczeń często popełnia błędy w wypowiedziach ustnych, jednak nie zmieniają one znacznie ich sensu 

- odpowiada na pytania dotyczące jego osoby 

- stosuje podstawowe słownictwo popełniając jednak błędy 

- pracując w parach ma trudności z zadawaniem pytań, zazwyczaj potrafi udzielić odpowiedzi 

    - często rozumie ogólny sens czytanego tekstu, poprawnie odpowiada na niektóre pytania, ma problemy z wyszukiwaniem szczegółowych informacji w tekście, dopasowuje obrazki do informacji 

- rozumie część informacji zawartych w tekście słuchanym, często rozumie polecenia nauczyciela, czasami rozumie wypowiedzi innych uczniów 

- wykonuje ćwiczenia gramatyczne jednak popełniając błędy 

    - na podstawie modelowego tekstu tworzy własną wypowiedź używając prostych struktur i podstawowego słownictwa 

 

    Wymagania edukacyjne na ocenę dobrą 

    - uczeń udziela ustnych informacji dotyczących jego osoby, a także innych, czasami z drobnymi błędami 

    - przeważnie prawidłowo stosuje poznane słownictwo 

    - pracując w parach układa pytania i odpowiedzi, drobne błędy nie wpływają na sens jego wypowiedzi 

- rozumie ogólny sens tekstu, zazwyczaj wyszukuje szczegółowe informacje, wykonuje zadania związane z rozumieniem tekstu bez większych trudności 

- rozumie ogólny sens tekstu słuchanego oraz większość informacji szczegółowych, rozumie także wypowiedzi nauczyciela i innych uczniów 

    - pisze teksty zawierające drobne błędy, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi 

 

 

Wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobrą 

    - uczeń poprawnie i samodzielnie stosuje poznane słownictwo, a także struktury gramatyczne 

- odpowiada na pytania dotyczące jego osoby oraz innych 

    - rozumie ogólny sens tekstów pisanych i słuchanych, wyszukuje także informacje szczegółowe i poprawnie wykonuje zadania sprawdzające zrozumienie tekstów 

    - pracując w parach poprawnie zadaje pytania i odpowiada na nie 

    - pisze teksty zawierające pełne zdania, wykorzystuje w nich poznane struktury i słownictwo