Wymagania edukacyjne z edukacji wczesnoszkolnej do klasy 1, rok szkolny 2017/2018 – nowa podstawa programowa

 

Edukacja

Treści nauczania

Przewidywane efekty edukacyjne (umiejętności, wiadomości, społecznie akceptowane zachowania)

polonistyczna

1. Osiągnięcia w zakresie słuchania:

·       obdarza uwagą rówieśników i dorosłych

·       słucha wypowiedzi nauczyciela, rówieśników i innych osób w różnych codziennych sytuacjach

·       okazuje szacunek wypowiadającej się osobie

·       wykonuje proste zadania według usłyszanej instrukcji, podawanej przez nauczyciela etapowo

·       zadaje pytania w sytuacji braku zrozumienia słuchanej wypowiedzi

·       słucha z uwagą tekstów czytanych przez nauczyciela

·       słucha uważnie i z powagą wypowiedzi osób podczas uroczystości, koncertów, obchodów świąt narodowych i innych zdarzeń kulturalnych

·       przejawia w powyższych wydarzeniach zachowanie adekwatne do sytuacji

·       słucha wypowiedzi innych i najczęściej czeka na swoją kolej, aby się wypowiedzieć

·       potrafi na ogół panować nad chęcią nagłego wypowiadania się, szczególnie w momencie wykazywania tej potrzeby przez drugą osobę

 

2. Osiągnięcia w zakresie mówienia:

·       mówi na tematy związane z życiem rodzinnym, szkolnym oraz inspirowane literaturą

·       wypowiada się, stosując adekwatne do sytuacji wybrane techniki języka mówionego: pauzy, zmianę intonacji

·       formułuje pytania, dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych nauczyciela, uczniów lub innych osób                     z otoczenia

·       wypowiada się w formie uporządkowanej na tematy związane z przeżyciami, zadaniem, sytuacjami szkolnymi, lekturą, wydarzeniami kulturalnymi

·       opowiada treść historyjek obrazkowych, dostrzegając związki przyczynowo skutkowe

·       wypowiada się na temat ilustracji

·       opowiada treść historyjek obrazkowych

·       systematycznie wzbogaca słownictwo czynne

·       odpowiada na pytania dotyczące przeczytanych tekstów, ilustracji

·       nadaje znaczenie i tytuł obrazom

·       składa ustne sprawozdanie z wykonanej pracy

·       recytuje z pamięci krótkie rymowanki, wiersze, piosenki

·       dobiera stosowną formę komunikacji werbalnej i własnego zachowania, wyrażającą szacunek do rozmówcy

·       dostosowuje ton głosu do sytuacji, np. nie mówi zbyt głośno

·       nazywa czynności, sytuacje, doświadczenia

·       uczestniczy w zabawie teatralnej

·       ilustruje mimiką, gestem i ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego

·       rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence

 

3. Osiągnięcia w zakresie czytania:

·       odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne, napisy

·       porządkuje we właściwej kolejności ilustracje historyjek obrazkowych

·       uzupełnia brakującą ilustrację historyjki obrazkowej

·       czyta poprawnie na głos teksty zbudowane z wyrazów opracowanych w czasie zajęć, dotyczące rzeczywistych

doświadczeń dzieci i ich oczekiwań poznawczych

·       czyta i rozumie krótkie teksty informacyjne złożone z 2-3 zdań

·       czyta w skupieniu po cichu i rozumie krótkie teksty drukowane

·       czyta w skupieniu po cichu teksty zapisane samodzielnie w zeszycie

·       wyodrębnia postacie i zdarzenia w tekstach do nauki czytania i krótkich tekstach literackich

·       ustala kolejność zdarzeń

·       wskazuje cechy i ocenia bohaterów

·       określa nastrój w przeczytanym utworze

·       wyszukuje w tekstach fragmenty będące odpowiedzią na sformułowane przez nauczyciela pytanie

·       wyszukuje w tekstach fragmenty określone przez nauczyciela

·       wyróżnia w czytanych utworach literackich zdania opisujące bohatera (człowieka lub zwierzę)

·       czyta książki wskazane przez nauczyciela

·       czyta książki samodzielnie wybrane

 

4. Osiągnięcia w zakresie pisania:

·       dba o estetykę i poprawność graficzną odręcznego pisma

·       rozmieszcza poprawnie tekst ciągły na stronie zeszytu

·       przepisuje wyrazy i proste, krótkie zdania

·       przestrzega poprawności ortograficznej w wyrazach poznanych i opracowanych podczas zajęć

·       pisze poprawnie z pamięci wyrazy czyste fonetycznie

·       pisze poprawnie z pamięci wyrazy i krótkie, proste zdania

·       pisze ze słuchu wyrazy i krótkie, proste zdania o fonetycznej pisowni

·       stosuje poprawnie znaki interpunkcyjne na końcu zdania i przecinki przy wyliczaniu

·       rozpoczyna pisownię zdania wielką literą

·       pisze wielką literą imiona, nazwiska, nazwy miast, rzek, ulic

·       pisze samodzielnie 2-3 zdania na podany temat

 

5. Osiągnięcia w zakresie kształcenia językowego:

·       wyróżnia w wypowiedziach zdania, w zdaniach wyrazy, w wyrazach sylaby oraz głoski

·       różnicuje głoski na samogłoski i spółgłoski

·       stosuje w poprawnej formie rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki (bez wprowadzania terminów)

·       rozpoznaje wyrazy o znaczeniu przeciwnym

·       określa, który tekst jest zagadką, a który życzeniami

 

6. Osiągnięcia w zakresie samokształcenia:

·       podejmuje próby zapisu nowych samodzielnie poznanych wyrazów

·       korzysta z różnych źródeł informacji, np. atlasów, czasopism dla dzieci

matematyczna

1.Osiągnięcia w zakresie rozumienia stosunków przestrzennych i cech wielkościowych:

·       określa i prezentuje położenie przedmiotów w przestrzeni i na płaszczyźnie

·       określa i prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz osób

·       ustawia przedmioty zgodnie z podanymi warunkami

·       orientuje się na kartce, aby odnajdować informacje (np. w prawym górnym rogu) i rysować strzałki we właściwym kierunku – posługuje się pojęciami: pion, poziom, ukos

·       dokonuje klasyfikacji przedmiotów, tworzy kolekcje (np.: zwierzęta, zabawki, rzeczy do ubrania)

·       układa obiekty (np. patyczki) w serie rosnące i malejące, numeruje je

·       wybiera obiekt w serii, wskazuje następne i poprzednie

·       porównuje przedmioty pod względem wyróżnionej cechy wielkościowej, np. długości czy masy

·       porównuje liczebność utworzonych kolekcji i zbiorów zastępczych

·       ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów porównywanych zbiorów

·       rozróżnia lewą i prawą stronę swojego ciała

·       wyprowadza kierunki od siebie (po prawej stronie, na lewo od)

·       określa położenie przedmiotu na prawo/lewo od osoby widzianej z przodu (także przedstawionej na fotografii                        czy obrazku)

·       wyprowadza kierunki od innej osoby

·       orientuje się na kartce, rysuje strzałki we właściwym kierunku zgodnie z instrukcją

·       dostrzega symetrię (np. w rysunku motyla)

·       zauważa zjawisko symetrii w figurach geometrycznych i niektórych elementach otoczenia

·       dostrzega stałe następstwa i regularność

·       kontynuuje regularny wzór (np. szlaczek)

·       zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej uzupełnia rysunek według osi symetrii

 

2. Osiągnięcia w zakresie rozumienia liczb i ich własności:

·       liczy obiekty (dostrzega regularność dziesiątkowego systemu liczenia)

·       wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby w przód i wstecz (zakres do 20)

·       zapisuje liczby cyframi (zakres do 20) i dziesiątkami do 100

·       wyjaśnia znaczenie cyfry zapisanej w miejscu jedności, dziesiątek

·       rozumie pojęcie liczby w aspekcie głównym, porządkowym i miarowym

·       liczy dziesiątkami w zakresie 100

·       porównuje liczby, porządkuje liczby od najmniejszej do największej i odwrotnie, rozumie sformułowania typu: liczba o 1, 2 większa, o 1, 2 mniejsza, stosuje znaki: <; >; =

 

3. Osiągnięcia w zakresie posługiwania się liczbami:

·       dodaje do podanej liczby w pamięci i od podanej liczby odejmuje w pamięci liczbę jednocyfrową (w zakresie 20)

·       wyjaśnia istotę działań matematycznych – dodawanie, odejmowanie

·       dodaje i odejmuje dziesiątki w zakresie 100

·       wykonuje obliczenia i opracowuje własną strategię obliczeń

·       posługuje się znakiem równości

·       posługuje się znakami działań w dodawaniu i odejmowaniu liczb

·       oblicza i zapisuje proste działania z okienkiem

 

4. Osiągnięcia w zakresie czytania tekstów matematycznych:

·       rozwiązuje czynnościowo proste zadania matematyczne wyrażone jako konkretne sytuacje, przedstawione na rysunkach lub w treści podanej słownie

·       analizuje i rozwiązuje zadania tekstowe proste, dostrzega problem matematyczny oraz tworzy własną strategię jego rozwiązania, odpowiednią do warunków zadania: opisuje rozwiązanie za pomocą działań, rysunku lub w inny wybrany przez siebie sposób

·       zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji

·       układa zadania do sytuacji, ilustracji, działania i je rozwiązuje

·       układa odpowiedź, tworzy pytania

·       rozwiązuje proste zadania na porównywanie różnicowe

 

5. Osiągnięcia w zakresie rozumienia pojęć geometrycznych:

·       rozpoznaje w naturalnym otoczeniu (w tym na ścianach figur przestrzennych) i na rysunkach – figury geometryczne: koło, prostokąt, kwadrat, trójkąt, wyodrębnia te figury spośród innych

·       układa figury z patyczków, gumy do skakania oraz na geoplanie

·       klasyfikuje figury według podanej (jednej) cechy

·       dostrzega i kontynuuje powtarzające się sekwencje

·       układa rytmy z przedmiotów, klocków i modeli figur

·       rysuje w pomniejszeniu i powiększeniu figury wykorzystując sieć kwadratową

·       dokonuje pomiarów dowolnie obraną wspólną miarą, porównuje wyniki

·       mierzy długości, posługując się linijką

·       posługuje się jednostką cm, m

·       wykonuje łatwe obliczenia dotyczące jednostki cm

·       porównuje długości obiektów

·       wie, że 100 cm to metr

·       dostrzega symetrię w środowisku przyrodniczym, w sztuce użytkowej i innych wytworach człowieka obecnych                           w otoczeniu dziecka.

 

6. Osiągnięcia w zakresie stosowania matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji:

·       klasyfikuje obiekty i różne elementy środowiska społeczno – przyrodniczego z uwagi na wyodrębnione cechy

·       dostrzega rytm w środowisku przyrodniczym

·       nazywa dni tygodnia i miesiące w roku

·       orientuje się, do czego służy kalendarz, i potrafi z niego korzystać

·       wykonuje obliczenia pieniężne, rozróżnia nominały na banknotach i monetach, wskazuje różnice w ich sile nabywczej

·       zna będące w obiegu monety i banknoty (1 zł, 2 zł, 5 zł, 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł, 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr)

·       wie, że 1 zł to 100 gr

·       odczytuje pełne godziny na zegarze ze wskazówkami,

·       wykonuje proste obliczenia dotyczące czasu

·       waży przedmioty

·       różnicuje przedmioty lżejsze i cięższe

·       używa określenia kilogram

·       wykonuje łatwe obliczenia dotyczące jednostki kg

·       wie, że towar w sklepie jest pakowany według wag

·       odmierza płyny kubkiem i miarką litrową, używa określenia „litr”

·       porównuje ilości płynów, przelewając je, wskazuje więcej, mniej, tyle samo

·       rozumie, co to jest dług

·       radzi sobie w sytuacjach kupna i sprzedaży

·       układa i rozwiązuje proste zadania z treścią o kupowaniu i płaceniu

·       liczy pieniądze na zbiorach zastępczych

·       dostrzega rytm w środowisku przyrodniczym, sztuce użytkowej

·       dzieli na dwie i cztery równe części np. kartkę papieru, czekoladę, używa pojęcia – połowa

·       wykorzystuje warcaby i szachy oraz inne gry planszowe do rozwijania umiejętności myslenia strategicznego, logicznego, rozumienia zasad

·       przekształca gry, tworząc własne strategie i zasady organizacyjne

·       wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów, działań twórczych i eksploracji świata, dbając o własny rozwój i tworząc indywidualne strategie uczenia się

społeczna

1.Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego:

·       identyfikuje się z grupą społeczną do której należy: rodziną i klasą w szkole, a także z narodem

·       poznaje i respektuje normy i reguły postępowania w tych grupach

·       rozumie, iż wszyscy ludzie posiadają prawa i obowiązki

·       zna podstawowe relacje rodzinne między najbliższym

·       zna własne prawa i obowiązki, stara się przestrzegać ich i stosować w codziennym życiu

·       przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie i własnego w niej postępowania w odniesieniu do przyjętych norm i zasad

·       ocenia własne postępowanie i zachowania innych kolegów, koleżanek, odnosząc się do poznanych wartości,

·       takich jak: sprawiedliwość, obowiązkowość, odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość, pomoc, przepraszanie,

·       uczciwość oraz innych, respektowanych przez środowisko szkolne

·       zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest sprawiedliwość i prawdomówność

·       wie, że nie wolno zabierać cudzej własności bez pozwolenia, pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich

·       przedstawia siebie i grupę, do której należy – swoja rodzinę, klasę

·       zapisuje swój adres

·       posługuje się danymi osobistymi wyłącznie w sytuacjach bezpiecznych dla siebie

·       jest powściągliwy w używaniu osobistych danych w sytuacjach nowych i wirtualnych

·       rozpoznaje i nazywa wybrane grupy społeczne, do których nie należy, np. drużyny i kluby sportowe

·       stosuje we właściwej sytuacji pojęcia: porozumienie, umowa

·       wymienia Unię Europejską jako przykład stowarzyszenia powstałego w efekcie porozumienia państw

·       szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów

·       wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się

·       współpracuje z innymi w różnych sytuacjach życiowych

·       jest uczynny i uprzejmy wobec innych, nawet jeśli różnią się od niego pod względem sytuacji materialnej czy zwyczajów

·       wie, że wynagrodzenie otrzymuje się za pracę

·       wie, że ludzie mają różną sytuację materialną

·       wie, że nie można dążyć do zaspokojenia swoich pragnień kosztem innych

·       niesie pomoc potrzebującym, szczególnie osobom starszym i niepełnosprawnym, w sytuacjach codziennych

 

2. Osiągnięcia w zakresie orientacji w czasie historycznym:

·       zna pełną nazwę swojej ojczyzny

·       rozpoznaje symbole narodowe: herb, godło, barwy i flagę Polski, hymn Polski

·       opowiada o przygotowaniach do świąt państwowych i w miarę możliwości w nich uczestniczy

·       zachowuje się godnie i z szacunkiem podczas śpiewania lub słuchania hymnu, wciągania flagi na maszt itp.

·       wie, kiedy zakładamy stroje w barwach narodowych

·       wyjaśnia znaczenie wybranych zwyczajów i tradycji polskich

·       ma świadomość, że w dawnych czasach ludzie żyli w odmienny sposób i że obecnie stosujemy w swej

·       aktywności ich dorobek

·       wymienia przykłady dawniej używanych przedmiotów i urządzeń (np. przyborów szkolnych, ubrań, środków

lokomocji), porównuje je z obecnie stosowanymi

·       potrafi podzielić wybrane obiekty na zabytkowe i współcześnie wybudowane na przykładzie Warszawy

·       opowiada historię własnej rodziny, przedstawia jej tradycje

 

1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego:

·       rozpoznaje w swoim otoczeniu wybrane gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych

·       rozpoznaje i wyróżnia wybrane cechy ekosystemów: lasu, pola, łąki, a także parku

·       rozpoznaje wybrane zwierzęta i rośliny, których w naturalnych warunkach nie spotyka w polskim środowisku

przyrodniczym

·       prowadzi proste hodowle roślin, opisuje proste prace pielęgnacyjne dotyczące zwierząt domowych lub

hodowanych w klasie

·       przy pomocy nauczyciela odszukuje w różnych dostępnych zasobach informacje dotyczące środowiska

przyrodniczego, potrzebne do wykonania ćwiczenia

·       opisuje zmiany zachodzące w przyrodzie podczas pór roku oraz doby

·       wie, jakie są warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt

·       opisuje proste prace w ogrodzie i otoczeniu szkoły

·       przy pomocy nauczyciela wykonuje proste obserwacje badawcze, doświadczenia i eksperymenty

·       prowadzi proste obserwacje obiektów i zjawisk przyrodniczych

·       za pomocą symboli rysunkowych lub prostego zapisu tworzy notatki z obserwacji

·       podejmuje próbę wyjaśnienia istoty obserwowanych zjawisk według procesu przyczynowo – skutkowego i czasowego

·       chroni przyrodę (nie śmieci, szanuje rośliny, pomaga zwierzętom przetrwać zimę itd.)

·       ma świadomość istnienia w Polsce cennych przyrodniczo gatunków i obszarów

·       segreguje odpady,

·       ma świadomość przyczyn i skutków takiego postępowania służącego ochronie środowiska

 

2. Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa              i odpoczynku:

·       opisuje zawód oraz inne zajęcia wykonywane przez rodziców

·       ma świadomość czym zajmują się osoby pracujące w służbach mundurowych i medycznych (policjant, strażak,

lekarz, weterynarz), a także w innych wybranych zawodach (nauczyciel, pilot, kelner, fryzjerka)

·       przedstawia charakterystykę wybranych zajęć i zawodów użyteczności publicznej

·       w sytuacji zagrożenia wie, do kogo może się zwrócić o pomoc

·       zna numery alarmowe telefonów: pogotowia, policji, straży pożarnej i numer alarmowy 112

·       dba o higienę oraz estetykę własną oraz otoczenia, również w trakcie nauki

·       ma świadomość konieczności słuchania wskazówek lekarza

·       zna podstawowe zasady zapobiegania chorobom zakaźnym i przeziębieniom

·       reaguje stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia jego lub innej osoby

·       wymienia i opisuje podstawowe grupy produktów żywnościowych (warzywa i owoce, nabiał itd.)

·       ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia człowieka

·       ogranicza spożywanie posiłków o dużych wartościach smakowych, ale o niskich wartościach odżywczych

·       zachowuje umiar w spożywaniu produktów słodkich, zna konsekwencje zjadania ich w nadmiarze

·       ubiera się odpowiednio do stanu pogody

·       odczytuje temperaturę powietrza na termometrze

·       obserwuje inne elementy pogody

·       prowadzi obrazkowy kalendarz pogody

·       orientuje się, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu lub w telewizji

·       rozróżnia wybrane, podstawowe znaki drogowe i stosuje przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym jako

pieszy, oraz rowerzysta i rolkarz w miejscach publicznych, przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku

·       przestrzega zasad zachowania się w środkach publicznego transportu zbiorowego

·       stosuje się do zasad bezpieczeństwa w szkole, domu i na dworze, w tym: stosuje zasady bezpiecznej zabawy

w różnych warunkach i porach roku, wie jak postępować w przypadku samodzielnego pozostania w domu lub

kontaktu z nieznajomymi

·       rozpoznaje znaki i symbole informujące o różnych rodzajach niebezpieczeństw oraz zachowuje się zgodnie

z informacją w nich zawartą

·       stosuje zasady bezpiecznej zabawy w różnych warunkach i porach roku

·       posługuje się danymi osobistymi w kontakcie ze służbami mundurowymi i medycznymi w sytuacji zagrożenia

zdrowia i życia

·       jest powściągliwy w używaniu danych osobistych w sytuacjach nowych z uwagi na własne bezpieczeństwo

·       ma świadomość, że w otoczeniu dzieci mogą pojawiać się różne zagrożenia płynące ze środowiska naturalnego,

takie jak huragan, burza, oraz ich następstwa: powódź, pożar.

·       określa odpowiednie sposoby zachowania się człowieka w takich sytuacjach

·       ma świadomość obecności nieprawdziwych informacji, np. w przestrzeni wirtualnej

·       sprawdza informacje, zadając pytania nauczycielowi, rodzicom, policjantowi, straży miejskiej

·       zachowuje umiar czasowy w kontakcie z technologiami i respektuje przyjęte zasady użytkowania urządzeń

·       ma świadomość, iż nieodpowiedzialne korzystanie z technologii ma wpływ na utratę zdrowia człowieka

·       wymienia przykłady pozytywnego znaczenia technologii w życiu człowieka

 

3. Osiągnięcia w zakresie rozumienia przestrzeni geograficznej:

·       określa położenie swojej miejscowości,

·       podaje status administracyjny własnej miejscowości (wieś, miasto)

·       opisuje charakterystyczne elementy przyrody

·       opisuje charakterystyczne miejsca wybranego obszaru w Polsce (np. okolicy zamieszkania)

·       wskazuje na mapie fizycznej Polski jej granice, góry, morze, rzeki (Wisłę, Odrę), wybrane miasta (swoją

miejscowość, Warszawę, Gdańsk, Kraków)

·       określa wybrane typowe dla Polski krajobrazy

·       wymienia nazwę stolicy Polski i charakterystyczne dla niej obiekty

·       rozpoznaje podstawowe rodzaje opadów

·       zna kolejność pór roku

·       potrafi wymienić różnice w pogodzie między poszczególnymi porami roku (m.in. nazywa związane z nimi

zjawiska atmosferyczne)

plastyczna

1. Osiągnięcia w zakresie percepcji wizualnej, obserwacji i doświadczeń – wyróżnianie w obrazach, ilustracjach, impresjach plastycznych, plakatach, na fotografiach:

·       wyróżnia kształty obiektów – nadaje im nazwę i znaczenie, podaje części składowe

·       wyróżnia wielkości i proporcje, położenie i oddalenie pojedynczych obiektów i elementów złożonych, różnicuje

w wyglądzie tego samego przedmiotu w zależności od położenia i zmiany stanowiska osoby patrzącej na obiekt

·       wyróżnia barwę, walor różnych barw, różnice walorowe w zakresie jednej barwy, fakturę

·       wyróżnia cechy charakterystyczne i indywidualne ludzi w zależności od wieku, płci, typu budowy, cechy

charakterystyczne zwierząt, różnice w budowie, kształcie, ubarwieniu, sposobach poruszania się

 

2. Osiągnięcia w zakresie działalności plastycznej i ekspresji twórczej –wypowiadanie się w różnych technikach plastycznych na płaszczyźnie:

·       posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak kształt, barwa, faktura

·       rysuje kredką, kredą, ołówkiem, patykiem (płaskim i okrągłym), piórem, węglem, mazakiem

·       maluje farbami, tuszami przy użyciu pędzli (płaskich, okrągłych), palców, stempli

·       wydziera, wycina, składa, przylepia, wykorzystując gazetę, papier kolorowy, makulaturę, karton, ścinki tekstylne itp.

·       modeluje (lepi i konstruuje) z gliny, modeliny, plasteliny, mas papierowych i innych, z materiałów naturalnych

i przemysłowych (np. szyszki, kasztany, żołędzie, patyki, kora, papier, bibuła, karton, folia metalowa, cienkie

druciki, tworzywa, sznurki, opakowania itd.)

·       odbija, powiela za pomocą: kalki, tuszu, farby, stempla wykonanego z ziemniaka, gumy, korka i innych tworzyw,

·       wykonuje prace, modele, rekwizyty, impresje plastyczne potrzebne do aktywności artystycznej, naukowej

·       wykonuje prace i impresje plastyczne jako formy przekazania i przedstawienia uczuć, nastrojów, jako formy

niespodzianki (np. prezent, zaproszenie)

·       przedstawia zjawiska i wydarzenia z otaczającej rzeczywistości, realne i fantastyczne, przedstawia obiekty

indywidualne i sceny złożone, kolejne etapy zdarzeń

·       ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką)

·       przedstawia nastroje, stany uczuciowe, własne i inspirowane przeżyciami, doświadczeniami, marzeniami, stanami

pogody, porami roku, utworami literackimi, muzycznymi itd.

·       przedstawia sceny, sytuacje, zjawiska, przedmioty, odnosząc je do warunków dotyczących kształtu, wielkości,

proporcji, barw, faktury, waloru czy kompozycji rytmicznej, symetrycznej, zamkniętej, otwartej

·       tworzy przy użyciu prostej aplikacji komputerowej, np. plakaty, ulotki i inne wytwory

 

3. Osiągnięcia w zakresie recepcji sztuk plastycznych:

·       rozpoznaje i nazywa dziedziny sztuk plastycznych, np. malarstwo, rzeźbę

·       wypowiada się na temat oglądanych dzieł sztuki plastycznej, przedmiotów, obiektów

·       rozpoznaje i nazywa podstawowe gatunki dzieł malarskich i graficznych: portret

·       odróżnia techniki malarskie od graficznych

·       wskazuje miejsca prezentacji sztuk plastycznych

techniczna

1. Osiągnięcia w zakresie organizacji pracy:

·       umie stosować poznane narzędzia i materiały

·       posługuje się materiałami i narzędziami zgodnie z podanymi zasadami

·       organizuje pracę i planuje kolejne czynności

·       utrzymuje ład i porządek w swoim miejscu pracy

·       utrzymuje porządek wokół siebie (na stoliku, w sali zabaw, szatni, ogrodzie)

·       dba o estetykę prac i dobrą organizację warsztatu pracy

·       wyjaśnia znaczenie oraz konieczność zachowania ładu, porządku i dobrej organizacji pracy ze względów bezpieczeństwa

·       przedstawia własny pomysł rozwiązań technicznych w realizowanym projekcie

·       planuje i realizuje własne projekty/prace

·       zgodnie współdziała w zespole w czasie realizacji tych prac

·       dobiera odpowiednie materiały i narzędzia

·       wie, że dobra organizacja działania technicznego wymaga pracy indywidualnej i współpracy zespołowej

·       ocenia projekty/prace, wykorzystując poznane i zaakceptowane wartości: systematyczność działania, pracowitość,

konsekwencją, gospodarność, oszczędność, umiarkowanie w odniesieniu do korzystania z materiałów, narzędzi i urządzeń

·       zwraca uwagę na zdrowie i zachowanie bezpieczeństwa w czasie wykonywania pracy

 

2. Osiągnięcia w zakresie znajomości informacji technicznej, materiałów i technologii wytwarzania:

·       rozpoznaje wybrane rodzaje maszyn i urządzeń

·       podaje przykłady znanych sobie urządzeń wytwórczych (narzędzia, przyrządy)

·       zna wybrane rodzaje urządzeń elektrycznych (np. latarka)

·       wykonuje przedmioty użytkowe, w tym dekoracyjne i modele techniczne z zastosowaniem połączeń

·       nierozłącznych: sklejanie klejem, wiązanie, sklejanie taśmą itp.

·       wykonuje przedmioty użytkowe, w tym dekoracyjne z zastosowaniem połączeń rozłącznych: wiązanie sznurkiem

lub wstążką ozdobną

·       wykonuje przedmioty użytkowe, w tym dekoracyjne bez użycia kleju, taśm, zszywek, np. wybrane modele technik origami

·       stosuje poznaną technologię przy wykonywaniu przedmiotów użytkowych

·       wykonuje przedmiot/model/pracę według własnego planu i opracowanego sposobu działania

informatyczna

1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów:

·       układa w logicznym porządku obrazki, sekwencje elementów

·       dobiera narzędzia programu graficznego, edytora tekstu adekwatne do osiągnięcia zamierzonego celu

·       tworzy sekwencje poleceń na potrzeby sterowania obiektem na płaszczyźnie i ekranie komputera

·       rozwiązuje zadania logiczne, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów

 

2. Osiągnięcia w zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych:

·       układa sekwencje animacji w określonym porządku

·       tworzy proste ciągi poleceń służące do narysowania określonego kształtu

·       tworzy sekwencje poleceń sterujące ruchem obiektu na ekranie

·       tworzy proste rysunki w edytorze grafiki

·       zaznacza, kopiuje i wkleja elementy obrazu w edytorze grafiki

·       pisze na klawiaturze z użyciem polskich liter diakrytycznych, wielkich i małych znaków

·       tworzy rysunki w edytorze na zadany temat, z wyobraźni, jako ilustrację do czytanego tekstu

·       tworzy dokumenty tekstowe w edytorze tekstu

·       zapisuje efekty swojej pracy we wskazanym miejscu

 

3. Osiągnięcia w zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi:

·       rozpoznaje i nazywa elementy zestawy komputerowego

·       prawidłowo loguje się do sieci i wylogowuje się

·       włącza i prawidłowo wyłącza komputer, posługuje się myszką i klawiaturą

·       uruchamia i wyłącza program z płyty CD

·       uruchamia i wyłącza programy, w szczególności edytor graficzny i edytor tekstu

·       kojarzy działanie z efektami pracy z oprogramowaniem

 

4. Osiągnięcia w zakresie rozwijania kompetencji społecznych:

·       współpracuje z uczniami rozwiązując zadania oraz bawiąc się, przyswajając jednocześnie wiedzą z zakresu

               programowania

 

5. Osiągnięcia w zakresie przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwa:

·       posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami

·       rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania związane z pracą przy komputerze w pracowni komputerowej oraz                  w domu

·       wie, że praca długotrwała przy komputerze męczy wzrok, może powodować bóle głowy, a bardzo rozciągnięta w czasie – różne schorzenia, w tym skrzywienie kręgosłupa

muzyczna

1.Osiągnięcia w zakresie słuchania muzyki:

·       słucha w skupieniu krótkich utworów muzycznych

·       poszukuje źródeł muzyki i je nazywa

·       świadomie i aktywnie słucha muzyki, następnie wyraża swoje doznania werbalnie i niewerbalnie

·       rozpoznaje brzmienie fortepianu, gitary, fletu

·       kulturalnie zachowuje się na koncercie

·       przyjmuje właściwą postawę podczas słuchania hymnu narodowego

 

2. Osiągnięcia w zakresie ekspresji muzycznej. Śpiew:

·       powtarza proste melodie

·       śpiewa zestawy głosek i sylab

·       naśladuje odgłosy zwierząt

·       odtwarza zapisane proste rytmy głosem (tataizacją)

·       wykonuje śpiewanki i rymowanki tematyczne

·       śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru

·       śpiewa 5 dźwięków: sol, mi, la, re, do

 

3. Improwizacja ruchowa, rytmika i taniec:

·       wyraża nastrój i charakter muzyki, pląsając i tańcząc

·       reaguje ruchem na zmianę tempa i dynamiki

·       realizuje zapisane proste tematy rytmiczne (tataizacją)

·       układa proste rytmy z klocków rytmicznych

·       realizuje zapisane proste tematy rytmiczne ruchem całego ciała; stosuje gesty dźwiękotwórcze

·       rozpoznaje i nazywa niektóre znaki muzyczne (ćwierćnuty, ósemki, pauzę ćwierćnutową)

·       zna i tańczy podstawowe kroki krakowiaka

·       realizuje układ taneczny do menueta

 

4. Gra na instrumentach muzycznych:

·       wykonuje akompaniament na instrumentach perkusyjnych do muzyki

·       tworzy dźwiękowe ilustracje, także z dostępnych materiałów (przybory szkolne, gazeta, piasek w butelce, gumka,

szklanka z wodą)

·       odtwarza proste rytmy na instrumentach perkusyjnych

 

5. Osiągnięcia w zakresie znajomości form zapisu  dźwięku:

·       wie, że muzykę można zapisać i odczytać

·       zna zapis 5 dźwięków: sol, mi, la, re, do

wychowanie fizyczne

1. Osiągnięcia w zakresie utrzymania higieny osobistej i zdrowia:

·       utrzymuje w czystości ręce i całe ciało

·       przebiera się przed zajęciami ruchowymi i po ich zakończeniu

·       wykonuje te czynności samodzielnie i w stosownym momencie

·       dostosowuje strój w trakcie zajęć ruchowych na świeżym powietrzu do rodzaju pogody i pory roku (nakrycie

głowy – słońce, lekki mróz itp.)

·       dostosowuje strój w trakcie zajęć ruchowych w pomieszczeniu do panujących tam warunków

·       ma świadomość znaczenia systematyczności i wytrwałości w wykonywaniu ćwiczeń

·       wie, że każdy człowiek ma inne możliwości w zakresie sprawności fizycznej

·       akceptuje sytuację dzieci, które z uwagi na chorobę nie mogą być sprawne w każdej formie ruchu

·       wyraża zrozumienie i empatię poprzez zachowanie wyprowadzone z tych wartości

 

2. Osiągnięcia w zakresie sprawności motorycznych:

·       przyjmuje podstawowe pozycje do ćwiczeń: postawa zasadnicza, rozkrok, wykrok, zakrok, stanie na jednej

·       nodze, klęk podparty, przysiad podparty, podpór przodem, podpór tyłem, siad klęczny, skrzyżny, skulony, prosty

·       wykonuje skłony, skrętoskłony

·       pokonuje w biegu przeszkody naturalne i sztuczne

·       biega z wysokim unoszeniem kolan

·       biega w połączeniu ze skokiem

·       biega z przenoszeniem przyborów, np. piłki, pałeczki

·       biega z rzutem do celu ruchomego i nieruchomego

·       biega w różnym tempie

·       realizuje marszobieg

·       wykonuje przewrót w przód i w tył na materacu z przysiadu podpartego

·       rzuca i podaje jedną ręką piłką małą i dużą w miejscu i w ruchu

·       rzuca oburącz do przodu, znad głowy, piłka małą i dużą

·       toczy i kozłuje piłkę

·       rzuca małymi przyborami na odległość i do celu

·       skacze na jednej nodze i obunóż ze zmianą tempa, kierunku, pozycji ciała

·       skacze w dal dowolnym sposobem

·       skacze przez skakankę

·       podnosi i przenosi przybory

·       wykonuje przeskok zawrotny przez ławeczkę, naskoski, zeskoki, skoki zajęcze

·       wykonuje przetoczenie, czołganie, podciąganie

·       wykonuje czworakowanie ze zmianą kierunku i tempa ruchu

·       wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru i z przyborem, np. na ławeczce gimnastycznej

·       wspina się, np. na drabinkach

·       mocuje się w parach w pozycjach niskich i wysokich

·       wykonuje próbę siły mięśni brzucha

·       wykonuje próbę gibkości dolnego odcinka kręgosłupa

·       współpracuje z partnerem i całym zespołem podczas zadań gimnastycznych

·       samodzielnie wykonuje ćwiczenia prowadzące do zapobiegania wad postawy

 

3. Osiągnięcia w zakresie różnych form rekreacyjno-sportowych:

·       bierze udział w zespołowych zabawach ruchowych, minigrach i grach terenowych, zawodach sportowych

·       reaguje ruchem na zmiany rytmu, tempa i głośności (zabawy orientacyjno-porządkowe z zastosowaniem

sygnałów dźwiękowych)

·       respektuje i podporządkowuje się decyzjom sędziego

·       zachowuje powściągliwość w ocenie sprawności fizycznej kolegów i koleżanek – uczestników zabawy

·       respektuje ich prawo do indywidualnego tempa rozwoju

·       radzi sobie w sytuacji przegranej i akceptuje zwycięstwo np. drużyny przeciwnej

·       gratuluje drużynie zwycięskiej sukcesu

·       respektuje przepisy, reguły zabaw zespołowych, gier ruchowych i sportowych

·       respektuje przepisy ruchu drogowego w odniesieniu do pieszych, rowerzystów, rolkarzy, biegaczy i innych osób,

których poruszanie się w miejscu publicznym może tworzyć zagrożenie bezpieczeństwa

·       uczestniczy w zabawach i grach zespołowych z wykorzystaniem różnych rodzajów piłek, np.: ringo, mini-

-koszykówka, mini-siatkówka, mini-piłka ręczna i nożna

·       potrafi wykonać prawidłowo elementy charakterystyczne dla tych gier: rzuty ringiem, piłką do kolegi, oburącz

stojąc lub w biegu, elementy kozłowania stojąc lub w biegu, rzucanka siatkarska itd.

·       układa zespołowe zabawy ruchowe i w nich uczestniczy

·       ma świadomość, iż sukces w takiej zabawie odnosi się dzięki sprawności, zaradności i współdziałaniu

·       jeździ na dostępnym sprzęcie sportowym, np. na hulajnodze, rolkach, deskorolce, rowerze, sankach, łyżwach