Wymagania edukacyjne z przedmiotu fizyka dla klasy 7 szkoły podstawowej

program Fizyka w szkole podstawowej, wydawnictwo Operon

 

 

Temat (rozumiany jako lekcja)

Wymagania konieczne

(ocena dopuszczająca)

Uczeń:

Wymagania podstawowe

(ocena dostateczne)

Uczeń:

Wymagania rozszerzające

(ocena dobra)

Uczeń:

Wymagania dopełniające

(ocena bardzo dobra)

Uczeń:

Wymagania wykraczające

(ocena celująca)

Uczeń:

Dział I. Wiadomości wstępne

1. Czym zajmuje się fizyka? Podstawowe pojęcia fizyczne

– zna zasady BHP i regulamin pracowni fizycznej

– wie, czym się zajmuje fizyka

– zna i rozumie pojęcie ciała fizycznego, substancji i materii

– umie odróżnić ciało fizyczne od przedmiotu

– rozumie zakres znaczeniowy słowa fizyka

 

– umie wymienić różnice między zjawiskiem fizycznym a wielkością fizyczną oraz między prawem a zasadą i między hipotezą a teorią

– umie wyjaśnić, jak powstaje teoria

 

– umie wyjaśnić, że cały wszechświat zbudowany jest z materii

2. Wielkości fizyczne. Jednostki niektórych wielkości

– zna przyrządy służące do pomiaru czasu i długości

– zna podstawowe jednostki długości, masy i czasu w układzie SI

 

– umie wymienić wielkości wektorowe i skalarne

– umie odróżnić zjawiska fizyczne

– umie wskazać przykłady ciał fizycznych i substancji (materii)

– umie zastosować jednostki i tworzyć ich wielokrotności i podwielokrotności oraz tworzyć ich nazwy przez dodawanie odpowiednich przedrostków

– umie przedstawić graficznie i zapisać wielkość wektorową

– umie przeliczać jednostki czasu, długości i masy

 

– potrafi tworzyć wielokrotności dowolnych jednostek przez dodawanie przedrostków do podstawowych jednostek

3. Pomiar i niepewność pomiaru

– zna podstawowe jednostki długości, masy i czasu w układzie SI

– wie, że w układzie SI długość mierzymy w metrach, masę w kilogramach, a czas w sekundach

– umie zdefiniować wartość średnią mierzonej wielkości

– umie odczytać mierzone wielkości

– wie i rozumie, że nie ma wyników „idealnych”

– definiuje pojęcie niepewności pomiarowej

– definiuje dokładność pomiaru

– umie zdefiniować pojęcia: niepewność bezwzględna i względna

– umie zapisać wartość mierzoną z uwzględnieniem niepewności pomiarowej

 

 

– umie wyznaczać objętość brył nieregularnych oraz objętość prostopadłościanu

 

– umie dokonać pomiaru dowolnej wielkości i obliczyć niepewność względną

Dział II. Ruch

1. Pojęcie ruchu

– zna definicję i przykłady ruchu

– wskazuje poruszające się ciało i układ odniesienia, w którym to ciał się porusza

– rozróżnia pojęcia toru i drogi

– podaje przykłady ruchów prostoliniowych i krzywoliniowych

– umie podać przykłady potwierdzające względność ruchu

– umie podać definicję ruchu

– wie, że ze względu na tor rozróżniamy ruchy prostoliniowe i krzywoliniowe

 

– rozumie pojęcie względności ruchu

– wyjaśnia, co oznacza względność ruchu

 

 

– wskazuje dla każdego ciała układ odniesienia, względem którego to samo ciało jest w ruchu bądź w spoczynku

 

– umie wyjaśnić, że nie ma ruchu absolutnego i nie ma spoczynku absolutnego

 

2. Badanie ruchu

– zna definicję ruchu jednostajnego prostoliniowego oraz podaje przykłady takiego ruchu

– wymienia własności ruchu jednostajnego

– zna najczęściej stosowane jednostki, czyli:

 

– umie obliczać wartość prędkości w prostych przykładach

– umie mierzyć drogi przebyte w równych odstępach czasu i na tej podstawie obliczać wartość prędkości

– umie na podstawie znajomości drogi przebytej w jednostce czasu obliczać drogę przebytą w dowolnym czasie

– rozpoznaje ruch jednostajny prostoliniowy

– zapisuje równanie drogi w ruchu jednostajnym prostoliniowym

– znając prędkość, potrafi obliczyć drogę przebytą w czasie

 

– odczytuje drogę przebyta w dowolnym przedziale czasu z wykresu s(t)

przelicza jednostki prędkości

 

 

– na podstawie uzyskanych pomiarów wykonuje wykres s(t) i oblicza wartość prędkości ciała

3. Przemieszczenie . Prędkość

– zna definicję wektora przemieszczenia

– podaje cechy wektora prędkości

– na podstawie długości wektora przemieszczenia wyznacza drogę przebytą przez ciało w ruchu prostoliniowym

– umie rysować wektor przemieszczenia

– określa wektor prędkości w ruchu jednostajnym prostoliniowym

określa cechy wektora przemieszczenia

– umie obliczyć wartość prędkości średniej na podstawie znajomości czasu i długości wektora przemieszczenia

 

 

– uzasadnia, dlaczego długość wektora przemieszczenia jest mniejsza lub równa drodze

– stosuje wzór do obliczenia drogi w ruchu jednostajnym prostoliniowym

– oblicza czas ruchu ciała, znając jego prędkość i drogę, z zastosowaniem proporcji

4. Wykresy i tabele jako sposób opisu ruchu

– mierzy drogę i czas ruchu ciał

– wskazuje pole pod wykresem v(t) równe liczbowo drodze przebytej przez ciało

– umie zapisać wyniki pomiarów w podanej tabeli

– umie narysować układ współrzędnych i zaznaczyć na nim otrzymane wyniki pomiarów

– umie narysować wykresy s(t) i v(t) na podstawie otrzymanych pomiarów

– umie obliczyć drogę i wartość prędkości na podstawie wykresów

– wie, że im większy kat nachylenia wykresu s(t) do osi czasu, tym większa prędkość ciała w ruchu jednostajnym

 

– na podstawie wykresów s(t) dla rożnych poruszających się ciał klasyfikuje prędkości tych ciał

 

5. Ruch zmienny prostoliniowy

– zna definicję ruchu jednostajnie przyspieszonego

– rozróżnia ruchy jednostajne i niejednostajne

– odróżnia ruch przyspieszony od opóźnionego

 

– umie obliczyć średnią wartość prędkości w ruchu zmiennym;

– określa przyrosty wartości prędkości w jednakowych odstępach czasu dla ruchu jednostajnie przyspieszonego po linii prostej.

– umie rysować wykresy v(t) w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym

– umie zapisać równanie drogi w ruchu jednostajnie przyspieszonym bez prędkości początkowej

– określa przyrosty przebytej drogi w jednakowych odstępach czasu dla ruchu jednostajnie przyspieszonego po linii prostej

 

– umie określić rodzaj ruchu zmiennego na podstawie znajomości dróg przebytych w określonych równych przedziałach czasu

6. Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy

– zna podstawowe cechy ruchu jednostajnie przyśpieszonego

– określa przyspieszenie jako wielkość wektorową

 

– umie zdefiniować przyspieszenie i zapisuje jednostkę zgodną z układem SI

– podaje definicję ruchu jednostajnie przyspieszonego po linii prostej

 

– na podstawie wykresów umie v(t) wskazać ciało, dla którego prędkość wzrasta najszybciej

– określa zależność wartości prędkości od czasu dla ruchu jednostajnie przyspieszonego

– umie obliczyć wartość przyspieszenia z wykresu v(t)

– umie wyznaczyć wartość prędkości średniej w ruchu jednostajnie zmiennym

 

– umie obliczać każdą wielkość z wyrażenia definiującego przyśpieszenie


 

7. Droga i prędkość w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym

– określa drogę przebytą w ruchu jednostajnie przyspieszonym jako proporcjonalną do kwadratu czasu trwania tego ruchu

– rysuje wykres v(t) dla ruchu jednostajnie przyspieszonego

– odczytuje z wykresu v(t) wartość prędkości chwilowej i przyrost prędkości

– oblicza drogę z wykresu v(t)

 

– umie obliczać wartość przyspieszenia z wykresu v(t);

– umie rozwiązywać typowe zadania graficzne i rachunkowe

 

– odróżnia prędkość chwilową od prędkości średniej w ruchu jednostajnie zmiennym

– stosuje wzór  do obliczenia drogi

– umie obliczać drogę, wartość prędkości, czas i przyspieszenie z wzorów

8. Ruch jednostajnie opóźniony prostoliniowy

– rozpoznaje ruch opóźniony

– określa odcinki drogi przebywanej w ruchu jednostajnie opóźnionym w kolejnych równych odstępach czasu jako coraz krótsze

– określa, że w ruchu jednostajnie opóźnionym w równych odstępach czasu prędkość maleje zawsze o tę sama wartość

 

– rysuje wykres v(t) dla ruchu jednostajnie opóźnionego

– oblicza drogę w ruchu jednostajnie opóźnionym z wykresu v(t)

– odczytuje prędkość i opóźnienie z wykresów zależności v(t)

– oblicza wartość opóźnienia z wykresu v(t)

– oblicza drogę z wzoru:  , gdy = 0

– umie wyjaśnić, dlaczego w ruchu jednostajnie opóźnionym przyśpieszenie jest ujemne

9. Ruch jednostajny po okręgu (nieobowiązkowo)

– potrafi odróżnić ruch po okręgu od innych ruchów krzywoliniowych

– podaje przykłady ruchów po okręgu

– wymienia podstawowe cechy ruchów po okręgu

– potrafi wyodrębnić ruch jednostajny po okręgu i podać jego definicję

– wie, co to jest okres i częstotliwość w ruchu jednostajnym po okręgu

– oblicza wartość prędkości w ruchu jednostajnym po okręgu

– oblicza częstotliwość i okres w tym ruchu

 

– oblicza drogę w ruchu po okręgu

– wie, że przyśpieszenie w ruchu jednostajnym po okręgu jest skierowane zawsze do środka okręgu

 

– umie wskazać siły powodujące ruch po okręgu

10–11. Powtórzenie i pogłębienie wiadomości o ruchu

– stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania prostych problemów

– stosuje opanowaną wiedzę do rozwiązywania prostych zadań rachunkowych

– umiejętnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań i problemów

– samodzielnie rozwiązuje typowe zadania i problemy

– samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy typowe i nietypowe


 

Dział III. Siły

1. Pojęcie siły

zna jednostkę siły 1 N

– podaje przykłady działania sił

 

– umie zdefiniować siłę

– potrafi posługiwać się siłomierzem

– wie, że siły występują parami

– wie, że z działaniem siły związane są co najmniej dwa ciała: źródło siły i obiekt działania siły

– potrafi wymienić skutki działania sił

potrafi udowodnić, że siła jest wektorem

– umie zbudować siłomierz i zmierzyć siłę

 

2. Składanie sił

– wymienia rodzaje oddziaływań

– wymienia skutki oddziaływań

– wskazuje wzajemność oddziaływań i do ich opisu używa pojęcia siły

– wyjaśnia, że oddziaływania mogą być bezpośrednie i pośrednie

wymienia rodzaje oddziaływań pośrednich

 

– opisuje wektorowe cechy siły

– wyznacza siłę równoważącą

– wymienia skutki oddziaływań i ilustruje je przykładami

– wyznacza wypadkową sił o tych samych kierunkach

 

– graficznie znajduje wypadkową sił o różnych kierunkach (zbieżnych)

 

3. Opory ruchu. Tarcie

– zna różne rodzaje oporów ruchu występujące w różnych ośrodkach

– wymienia przyczyny istnienia siły tarcia

– wymienia sposoby zmniejszania siły tarcia

– zna mechanizm powstawania siły tarcia

– wie, że siła nacisku jest zawsze prostopadła do powierzchni

 

– wie, że siła tarcia nie zależy od prędkości poruszających się ciał

– wie, że tarcie nie zależy od wielkości powierzchni stykających się ciał

 

– umie określić związek między wartością siły tarcia a wartością siły nacisku

– umie wyjaśnić, dlaczego tarcie statyczne jest większe od tarcia dynamicznego

– umie doświadczalnie udowodnić, że tarcie statyczne jest większe od kinetycznego

– umie obliczać tarcie i wszystkie składniki wzoru:

T = f Fn

4. Pierwsza zasada dynamiki

– wymienia przykłady sytuacji, w których na ciało działają równoważące się siły

– podaje treść pierwszej zasady dynamiki

 

 

– wyjaśnia zachowanie się ciała będącego pod działaniem równoważących się sił

– stosuje pierwszą zasadę dynamiki w typowych sytuacjach

– wyjaśnia, na czym polega bezwładność

– określa masę ciała jako miarę jego bezwładności

– wymienia siły działające na ciało poruszające się ruchem jednostajnie prostoliniowym

– wymienia przykłady sytuacji potwierdzających pierwszą zasadę dynamiki

– potrafi doświadczalnie uzasadnić słuszność pierwszej zasady dynamiki

– rysuje wszystkie siły działające na ciało poruszające się ruchem jednostajnym prostoliniowym

5. Druga zasada dynamiki

– potrafi doświadczalnie wykazać, że ruch zmienny jest spowodowany działaniem siły niezrównoważonej

– formułuje treść drugiej zasady dynamiki

– określa związek między kierunkiem i zwrotem przyspieszenia a kierunkiem i zwrotem siły

– zapisuje treść drugiej zasady dynamiki wzorem matematycznym

– podaje definicję jednostki siły w układzie jednostek SI

– zapisuje wymiar jednostki 1 N na podstawie drugiej zasady dynamiki

– oblicza wartość siły, gdy zna masę ciała i przyspieszenie

 

– wyjaśnia, co to znaczy, że siła działająca wynosi 1 N

– stosuje drugą zasadę dynamiki do rozwiązywania zadań

 

– umie rozwiązywać nietypowe zadania z wykorzystaniem drugiej zasady dynamiki

 

6. Swobodny spadek ciał. Ciężar

– wie, że w próżni wszystkie ciała spadają swobodnie z tym samym

przyspieszeniem

– podaje wartość przyspieszenia grawitacyjnego na powierzchni naszej planety

– oblicza ciężar ciała, gdy zna jego masę

– wskazuje, że przyspieszenie ciał spadających swobodnie nie zależy od ich ciężaru

– wskazuje różnicę między masą a ciężarem

– stosuje wzory na drogę i prędkość w ruchu jednostajnie zmiennym do obliczeń w swobodnym spadku

– oblicza czas spadania, znając wysokość spadku

 

– umie udowodnić niezależność przyspieszenia g od masy spadającego ciała

podaje interpretację przyspieszenia grawitacyjnego

– umie rozwiązywać typowe i nietypowe zadania z wykorzystaniem praw swobodnego spadku

7. Trzecia zasada dynamiki

– zna treść trzeciej zasady dynamiki

– określa cechy sił wzajemnego oddziaływania

– umie wyjaśnić pojęcia sił akcji i reakcji

– wie, że w wyniku oddziaływań ciało o większej masie uzyskuje mniejszą prędkość

– graficznie ilustruje trzecia zasadę dynamiki

– doświadczalnie uzasadnia słuszność trzeciej zasady dynamiki

– umie zastosować treść trzeciej zasady dynamiki do rozwiązywania zadań

 

– umie zapisać trzecią zasadę dynamiki wektorowo

– rozwiązuje nietypowe zadania

8. Pęd ciała. Zasada zachowania pędu

(nieobowiązkowo)

– zna definicję pędu

– zna jednostkę pędu w układzie jednostek SI

– umie określić pęd jako wielkość wektorową

– wymienia przykłady stosowania zasady zachowania pędu

 

– oblicza wartość pędu z wyrażenia

– zna i rozumie treść zasady zachowania pędu

– stosuje zasadę zachowania pędu do opisu typowych sytuacji

– wprowadza pojęcie pędu na podstawie drugiej i trzeciej zasady dynamiki

– stosuje zasadę zachowania pędu do rozwiązywania problemów i zadań

9–10. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o siłach

– uczestniczy w podsumowaniu wiadomości o siłach

– aktywnie uczestniczy w utrwalaniu wiadomości o siłach

– aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu prostych zdań

– aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu typowych zadań

– aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu trudnych problemów i nietypowych zadań

Dział IV. Energia i jej rodzaje

1. Praca mechaniczna

– zna definicję i jednostkę pracy w układzie jednostek SI

– wie, kiedy w sensie fizycznym wykonywana jest praca

 

– wie, że wartość pracy mechanicznej obliczamy z wzoru

– podaje i używa jednostki wielokrotne pracy

 

– umie obliczyć każdą wielkość z wyrażenia

– wie, że wzór na pracę mechaniczną dotyczy tylko przypadku zgodności zwrotów i kierunków wektorów przemieszczenia i wektora siły

– rozwiązuje problemy z zastosowaniem wzoru na obliczenie pracy

 

– rozwiązuje problemy i zadania nietypowe z zastosowaniem wzoru na pracę

2. Moc. Jednostki mocy

 

– zna definicję mocy

– definiuje jednostkę mocy w układzie jednostek SI

– oblicza moc, znając wartość pracy i czas jej wykonania

– klasyfikuje pracę i moc do wielkości skalarnych

– oblicza wszystkie wielkości z wyrażenia

– przelicza jednostki mocy i pracy

– stosuje poznane wzory na pracę i moc do rozwiązywania zadań nietypowych

3. Energia i jej rodzaje

– zna jednostki energii

– podaje różne źródła energii

– umie podzielić źródła energii na odnawialne i nieodnawialne

– podaje przykłady źródeł odnawialnych i nieodnawialnych

– wie, kiedy ciało posiada energię

– wymienia rodzaje energii

– ocenia niebezpieczeństwa wynikające ze stosowania rożnych źródeł energii

– umie uzasadnić potrzebę stosowania odnawialnych źródeł energii

4. Energia mechaniczna

– zna i potrafi wymienić rodzaje energii mechanicznej

– definiuje jednostkę energii w układzie jednostek SI

– wymienia przykłady ciał mających energię potencjalną ciężkości, energię potencjalną sprężystości i energię kinetyczną

– wyjaśnia, w jaki sposób ciało uzyskuje lub traci energię mechaniczną

– omawia związek pomiędzy zmianą energii mechanicznej a wykonaną pracą

– umie doświadczalnie uzasadnić, że ciała posiadające energię mogą wykonać pracę


 

5. Energia potencjalna ciężkości i energia potencjalna sprężystości

 

– zna definicję energii potencjalnej ciężkości

– podaje przykłady ciał posiadających energię potencjalną ciężkości

– oblicza wartość energii potencjalnej ciężkości, znając masę ciała oraz wysokość, na której ciało się znajduje

– podaje definicję energii potencjalnej sprężystości

– stosuje do obliczeń wyrażenie

– wyjaśnia pojęcie względności wartości energii potencjalnej ciężkości

 

– wyjaśnia, na czym polega fakt, że energia potencjalna jest energią układu ciał

 

6. Energia kinetyczna

– zna definicję energii kinetycznej

– podaje przykłady ciał posiadających energię kinetyczną

– zna wielkości fizyczne, od których zależy energia kinetyczna

 

– oblicza wartość energii kinetycznej, gdy znana jest masa ciała oraz jego prędkość

 

– stosuje do obliczeń wyrażenie

– uzasadnia, że zmiana energii jest równa wykonanej pracy

– potrafi uzasadnić słuszność wyrażenia na energię kinetyczną

7. Zasada zachowania energii mechanicznej

– opisuje fakt, że jeden rodzaj energii może zamienić się w inny

– omawia przemiany energii na przykładzie spadającej swobodnie piłki

– zna treść zasady zachowania energii mechanicznej

– podaje przykłady stosowania zasady zachowania energii

– rozwiązuję typowe zadania rachunkowe z zastosowaniem zasady zachowania energii mechanicznej

– umie objaśnić zasadę zachowania energii mechanicznej na przykładzie wahadła matematycznego

– rozwiązuje problemy z wykorzystaniem zasady zachowania energii mechanicznej

8. Maszyny proste: dźwignia dwustronna, kołowrót i blok stały (nieobowiązkowo)

 

– wie, że maszyny proste nie zmniejszają pracy, ale ułatwiają jej wykonanie

– wyjaśnia, na czym polega istota działania maszyn prostych

– wyjaśnia, do czego służy blok stały

– wskazuje w otoczeniu maszyny i urządzenia, w których zastosowana jest dźwignia dwustronna i kołowrót

– podaje warunek równowagi dźwigni dwustronnej i kołowrotu

– wyjaśnia zasadę działania dźwigni dwustronnej i kołowrotu

– opisuje podobieństwa i różnice w działaniu kołowrotu i dźwigni dwustronnej

– uzasadnia warunek równowagi dźwigni dwustronnej

– wyjaśnia mechanizm działania bloku stałego

– opisuje mechanizm działania dźwigni dwustronnej

– stosuje dźwignię dwustronną do wyznaczania masy ciał

– umie uzasadnić warunek równowagi dźwigni

9–10. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o energii

– aktywnie uczestniczy w utrwalaniu wiadomości o energii

– aktywnie uczestniczy w utrwalaniu wiadomości o energii

– aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu prostych zdań

– aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu zadań typowych

– aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu zadań typowych i nietypowych

Dział V. Właściwości materii

1. Jaka jest wewnętrzna struktura materii?

– zna podstawowe założenia teorii kinetyczno-cząsteczkowej budowy materii

wie, że wszystkie substancje są zbudowane z atomów i cząsteczek

– umie wymienić zjawiska potwierdzające słuszność teorii kinetyczno-cząsteczkowej

– wyjaśnia zjawisko kontrakcji i dyfuzji

– potrafi opisać, na czym polega zjawisko dyfuzji gazów, cieczy i ciał stałych

– wyjaśnia właściwości gazów cieczy i ciał stałych na podstawie teorii kinetyczno-cząsteczkowej

– dokonuje doświadczalnej ilustracji zjawisk dyfuzji i kontrakcji

– umie wyjaśnić, co to są i na czym polegają ruchy Browna

2. Siły międzycząsteczkowe

 

– wie, że większość substancji ma budowę krystaliczną

– wymienia siły działające między cząsteczkami

– wie, że wartość sił spójności zależy nie tylko od rodzaju cząsteczek, ale i od sposobu ułożenia atomów w kryształach

– wyjaśnia, dlaczego jedne ciecze zwilżają ścianki naczynia, a inne nie

– potrafi wyjaśnić, dlaczego ciała stałe i ciecze są mało ściśliwe, a gazy są ściśliwe

– wyjaśnia, która ciecz tworzy menisk wypukły, a która menisk wklęsły

– umie wyjaśnić, skąd się bierze napięcie powierzchniowe w cieczy

3. Masa i ciężar

– wie, że masę w układzie SI mierzymy w kilogramach i że do jej pomiaru służą wagi

– wie, że wielokrotnością kilograma jest tona, a podwielokrotnością kilograma jest gram

– wie, że masa jest miarą ilości substancji i że oznaczamy ją symbolicznie m

– potrafi przeliczyć jednostki masy

– wie, co to jest ciężar

– potrafi obliczyć ciężar, znając masę ciała

– zna jednostki ciężaru

– wie, że ciężar ciała zależy od przyśpieszenia ziemskiego, a masa nie

– umie wyjaśnić, jaka jest zależność między masą a ciężarem

– rozwiązuje typowe zadania rachunkowe

– umie rozwiązywać zadania rachunkowe i doświadczalne

4. Wyznaczanie gęstości substancji

– zna i rozumie pojęcie gęstości ciała

– zna jednostki gęstości

 

 

– umie wyznaczyć masę ciała za pomocą wagi

– potrafi zapisać pomiary w tabelce z podaniem błędu pomiaru

– umie wyznaczyć gęstość ciała o kształcie regularnym

potrafi obliczyć gęstość ciała, znając masę i objętość

– umie obliczyć wartości średnie otrzymanych pomiarów i wpisuje je do tabelki z uwzględnieniem błędu pomiarowego;

– ocenia, czy otrzymany wynik jest zgodny z wartością podaną w tabeli

– umie przedstawić na wykresie zależność masy ciała od jego objętości

– umie rozwiązywać nietypowe zadania z zastosowaniem poznanych wzorów

5. Parcie i ciśnienie

– wie, że siła nacisku jest prostopadła do powierzchni

– wie, co to jest parcie

– wie, że jednostką ciśnienia jest 1 Pa (paskal)

– zna jednostki będące wielokrotnościami Pascala

– wie, jak obliczyć ciśnienie

 

– potrafi obliczyć ciśnienie, znając siłę nacisku i powierzchnię

– potrafi wyjaśnić, dlaczego stosujemy narty i łyżwy oraz dlaczego noże muszą mieć cienkie ostrza

– potrafi podać sens fizyczny ciśnienia

– stosuje do obliczeń wzór

– potrafi obliczyć każdą wielkość z wyrażenia

– umie rozwiązać zadania typowe i nietypowe

6. Ciśnienie hydrostatyczne i atmosferyczne

– opisuje doświadczenia wykazujące istnienie ciśnienia hydrostatycznego

– potrafi nazwać urządzenia służące do mierzenia ciśnienia atmosferycznego

– wie, co to jest ciśnienie atmosferyczne

– wie, że ciśnienie cieczy rośnie wraz z głębokością

– potrafi objaśnić zasadę działania barometru

– potrafi obliczać ciśnienie hydrostatyczne

– potrafi uzasadnić, dlaczego największe zanurzenie człowieka w wodzie nie powinno przekroczyć 30 m

– potrafi rozwiązywać problemy związane z ciśnieniem hydrostatycznym i atmosferycznym

– potrafi doświadczalnie wykazać, od czego zależy ciśnienie hydrostatyczne

– potrafi doświadczalnie wykazać zależność ciśnienia hydrostatycznego od głębokości

– umie wyjaśnić paradoks hydrostatyczny

7. Prawo Pascala

– wie, że ciśnienie wywarte na ciecz jest przenoszone we wszystkich kierunkach bez zmiany wartości

– umie objaśnić prawo Pascala

– zna zasadę działania prasy hydraulicznej

– wie, że prawo Pascala dotyczy cieczy i gazów

– potrafi podać przykłady zastosowań prawa Pascala

– potrafi zastosować do obliczeń wyrażenie

– potrafi objaśnić zasadę działania układu hamulcowego samochodu

– umie rozwiązywać zadania nietypowe z zastosowaniem prawa Pascala

8. Jakie siły działają na ciało zanurzone w cieczy? Prawo Archimedesa

– zna prawo Archimedesa i wie, że dotyczy ono cieczy i gazów

– wie, kiedy ciało tonie, a kiedy wypływa na powierzchnię

– wie, od czego zależy siła wyporu

– potrafi wyznaczyć siłę wyporu za pomocą siłomierza

– wie, co nazywamy siłą wyporu i zna kierunek działania siły wyporu

– umie obliczać siłę wyporu

– potrafi przewidzieć zanurzenie ciała w cieczy na podstawie gęstości cieczy i ciała

– umie wyjaśnić, dlaczego siła wyporu zależy od ciężaru wypartej cieczy

– potrafi obliczać siły wyporu działające na ciała zanurzone w płynach

– umie rozwiązywać nietypowe zadania rachunkowe i doświadczalne


 

9. Pływanie ciał

– wie, że jedne ciała toną, a inne wypływają na powierzchnię cieczy

– wie, że zanurzenie ciała zależy od ciała i od cieczy

– zna warunki, jakie muszą być spełnione, aby ciało pływało w cieczy

– wie, kiedy ciało nie tonie ani nie wypływa na powierzchnię cieczy

– potrafi wyjaśnić, dlaczego statek załadowany towarem nie tonie w morzu

– umie zapisać matematycznie warunki pływania ciał

– rozwiązuje typowe zadania

– rozwiązuje zadania typowe i nietypowe

10. Naczynia połączone

– wie, jakie naczynia nazywa się połączonymi

– wie, że poziom cieczy jednorodnej w naczyniach połączonych jest taki sam

– wie, że poziom cieczy niejednorodnych niemieszających się zależy od gęstości tych cieczy

 

– uzasadnia warunek równowagi cieczy w naczyniach połączonych

– potrafi wyjaśnić zasadę działania poziomnicy

– omawia fizyczne podstawy budowy sieci wodociągowej

– wykorzystuje warunek równowagi cieczy niejednorodnych do obliczeń

– rozwiązuje zadania typowe i nietypowe z zastosowaniem warunku równowagi cieczy w naczyniach połączonych

11–12. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości

– uczestniczy w posumowaniu wiadomości

– uczestniczy w stosowaniu wiadomości do rozwiązywania prostych zadań

– aktywnie uczestniczy w dyskusji i wykorzystuje w niej posiadane wiadomości

– samodzielnie rozwiązuje zadania typowe, wykorzystując posiadaną wiedzę z działu.

samodzielnie rozwiązuje zadania typowe i nietypowe w zakresie wiedzy z działu „Właściwości materii”

Dział VI. Zjawiska termiczne

1. Temperatura. Pomiar temperatury

– zna skale temperatur

– wie, że temperaturę mierzymy termometrem

– wie, że w tej chwili w Polsce używa się tylko skali Celsjusza i skali Kelvina

– wie, istnieją różne skale temperatur

– wie, że skala termometryczna posiada co najmniej 2 punkty odniesienia

– wie, że skala Kelwina jest używana w nauce

– wie, że w skali bezwzględnej Kelvina nie ma temperatur ujemnych

– wie, że przyrosty temperatur są taki same w skali Kelvina, jak i w skali Celsjusza

– umie odczytywać i przeliczać temperaturę w skali Celsjusza na temperaturę w skali Kelvina i odwrotnie

– umie wytłumaczyć, dlaczego w skali Kelwina temperatura jest zawsze dodatnia

– wie, dlaczego w obu skalach przyrosty temperatur są takie same

2. Energia wewnętrzna

– wie, co to jest energia wewnętrzna

– zna rodzaje energii cząsteczek i atomów substancji

– wie, że miarą średniej energii kinetycznej cząsteczek i atomów jest temperatura

– wie, że jednym ze sposobów zmiany energii wewnętrznej jest wykonanie pracy

– potrafi podać przykłady zmiany energii mechanicznej w wewnętrzną i odwrotnie

– umie wyjaśnić, kiedy energia wewnętrzna rośnie, a kiedy maleje

 

– umie wyjaśnić, dlaczego energia wewnętrzna rośnie podczas zderzeń niesprężystych

 

3. Jak zmienić energię wewnętrzną układu?

– zna treść pierwszej zasady termodynamiki

– potrafi wskazać przykłady potwierdzające słuszność pierwszej zasady termodynamiki

– potrafi obliczyć przyrost energii wewnętrznej na skutek wykonania pracy

– potrafi zastosować pierwszą zasadę termodynamiki do obliczeń przyrostu energii wewnętrznej kosztem pracy i ciepła

– wie, że pierwsza zasada termodynamiki jest zasadą zachowania energii wewnętrznej i mechanicznej

– rozwiązuje nietypowe zadania

4. Sposoby przekazywania energii

– umie wymienić sposoby przekazywania energii wewnętrznej

– zna pojęcie ciepła

– zna i rozumie treść pierwszej zasady termodynamiki

 

– wie, że przekazywanie energii wewnętrznej na sposób ciepła odbywa się poprzez: konwekcję, przewodzenie i promieniowanie

– wie, że energię wewnętrzną, energię mechaniczną ciepło i pracę mierzymy w tych samych jednostkach

– wie, że ciała dzielimy na dobre i złe przewodniki ciepła oraz potrafi to wykazać doświadczalnie

– umie wyjaśnić sposoby przekazywania energii wewnętrznej z jednego ciała do drugiego

 

5. Ciepło właściwe

– wie, że energia wewnętrzna ciała rośnie podczas dostarczania lub maleje podczas odbierania ciepła od ciała

– wie, od czego zależy ilość ciepła potrzebna do ogrzania ciała

– rozumie i wie, co to jest ciepło właściwe

– potrafi obliczyć ilość ciepła potrzebnego do ogrzania określonej masy ciała o t stopni

– umie obliczać ciepło z wyrażenia

Q = cmDt

– rozwiązuje proste zadania z użyciem ciepła właściwego

– umie wyjaśnić, dlaczego ciało odbite od podłoża niesprężystego nie wznosi się na tę samą wysokość, z której spadło

– rozwiązuje typowe zadania z wykorzystaniem ciepła właściwego

 

– potrafi rozwiązywać problemy i nietypowe z zastosowaniem wzoru

Q = cmDt

6. Topnienie

– wie, że dla danej substancji topnienie odbywa się w stałej temperaturze

– zna jednostki ciepła topnienia

 

– umie wyjaśnić zjawiska cieplne zachodzące podczas zmian stanu skupienia materii

– wie, od czego zależy ilość ciepła potrzebnego do stopienia substancji

– zna i rozumie pojęcie ciepła topnienia

 

– umie obliczać ciepło topnienia

– wie, kiedy odbywa się topnienie, jeśli temperatura ciała jest równa temperaturze topnienia

– potrafi opisać doświadczenie wyznaczające ciepło topnienia

– umie objaśnić, dlaczego podczas topnienia nie zmienia się temperatura ciała

– wie, jakie znaczenie dla przyrody ma wyjątkowo duże ciepło topnienia lodu

– umie wyznaczyć ciepło topnienia lodu

– umie rozwiązywać nietypowe zadania z wykorzystaniem ciepła topnienia

7. Krzepnięcie

– wie, że dla danej substancji krzepnięcie odbywa się w stałej temperaturze

– wie, że dla danej substancji ciepło krzepnięcia jest równe ciepłu topnienia

– zna jednostki ciepła krzepnięcia

– potrafi wyjaśnić zjawiska cieplne zachodzące podczas zmian stanu skupienia materii

– wie, od czego zależy ilość ciepła potrzebnego do stopienia substancji

– zna i rozumie pojęcie ciepła krzepnięcia

 

– potrafi obliczać ciepło krzepnięcia

– wie, kiedy odbywa się topnienie, a kiedy krzepnięcie, jeśli temperatura ciała jest równa temperaturze topnienia

 

– potrafi objaśnić, dlaczego podczas topnienia i krzepnięcia nie zmienia się temperatura ciała

– potrafi obliczyć ciepło krzepnięcia

– umie rozwiązywać zadania z wykorzystaniem ciepła krzepnięcia

– umie wyjaśnić, dlaczego ciepło topnienia i krzepnięcia dla tej samej substancji są równe

8. Parowanie i skraplanie

– wie, że podczas parowania ciepło jest pobierane przez ciało, a podczas skraplania oddawane do otoczenia

 

– potrafi określić ciepło parowania i skraplania

– zna wzór na obliczanie ciepła parowania

– potrafi obliczyć ciepło parowania z wyrażenia

– potrafi wyjaśnić, dlaczego podczas parowania i skraplania w temperaturze wrzenia nie zmienia się temperatura ciała

– umie rozwiązać większość typowych zadań z wykorzystaniem ciepła parowania

– umie rozwiązać zadania typowe i nietypowe z wykorzystaniem ciepła parowania i skraplania

– umie wyjaśnić, dlaczego ciepło skraplania i ciepło parowania tej samej substancji są równe

9–10. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o cieple

– uczestniczy w podsumowaniu wiadomości o zjawiskach termicznych

– aktywnie uczestniczy w utrwalaniu wiadomości

– aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu typowych zdań

– samodzielnie rozwiązuje typowe zadania i problemy    

– samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy typowe i nietypowe