SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO            – klasa IV

 

Stopień celujący

 

otrzymuje uczeń, który:

• osiąga sprawności o charakterze polonistycznym,

• samodzielnie rozwiązuje problemy pojawiające się w edukacji polonistycznej,

• czyta biegle, rozumie przeczytany tekst, interpretuje go,

• ma bogaty zasób leksykalny, w swoich wypowiedziach stosuje różnorodne konstrukcje składniowe,

• swobodnie posługuje się wszystkimi przewidzianymi w programie nauczania formami wypowiedzi, tworzy różne teksty zgodnie z kryteriami,ciekawe pod względem treści i stylu, bezbłędne językowo,

• bardzo dobrze zna reguły ortograficzne i interpunkcyjne i biegle je stosuje,

• systematycznie i z dużym zaangażowaniem pracuje podczas zajęć języka polskiego, zawsze starannie przygotowuje się do zajęć,

• wykazuje się aktywnością i pomysłowością twórczą,

• przejawia zainteresowanie przedmiotem; bierze udział w konkursach

  przedmiotowych, osiągając wysokie wyniki,

• pisze sprawdziany i prace klasowe na ocenę celującą (100%)

 

 

Stopień bardzo dobry

 

otrzymuje uczeń, który:

• opanował umiejętności i wiadomości objęte programem nauczania,

• rozwiązuje zadania i problemy o znacznym stopniu trudności

• czyta bardzo dobrze pod względem technicznym, rozumie przeczytany tekst,

wnioskuje na jego podstawie,

• formułuje różne teksty pisane i mówione zgodnie z kryteriami i poprawnie językowo,

• w wypowiedziach ustnych i pisemnych prezentuje bogaty zasób słownictwa, poprawną składnię i styl,

• dobrze zna reguły ortograficzne i interpunkcyjne, nie popełnia błędów

ortograficznychi interpunkcyjnych,

• świadomie i prawidłowo stosuje w praktyce wiadomości gramatyczne i terminyteoretycznoliterackie przewidziane w programie nauczania,

• cechuje się aktywnością podczas zajęć,

• jest systematyczny i samodzielny w pracy na lekcjach i w domu,

• biegle posługuje się różnymi źródłami informacji.

 

Stopień dobry

 

otrzymuje uczeń, który:

• opanował pełen zakres umiejętności i wiadomościwynikający

 z programu nauczania,

• zdobyte wiadomości potrafi wykorzystać do samodzielnego wykonywania zadańteoretycznych i praktycznych,

• czyta płynnie,wyraziście, dobrze rozumie przeczytany tekst, wyjaśnia jego sens,

• formułuje przewidziane programem wypowiedzi pisemne i ustne zgodnie z kryteriami, popełniając sporadycznie błędy językowe,

• na ogół prawidłowo stosuje w praktyce wiadomości gramatyczne

i terminy teoretycznoliterackie przewidziane w programie nauczania,

• dobrze zna reguły ortograficzne i interpunkcyjne, na ogół stosuje je w swoich wypowiedziach,

• jest systematyczny w pracy, terminowo i starannie wykonuje zlecone zadania,

• stara siębyć aktywny podczas lekcji jęz. polskiego.

 

Stopień dostateczny

 

otrzymuje ją uczeń, który:

• opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym, określonym przez podstawę programową,

• stosuje wiadomości w typowych zadaniach teoretycznych i praktycznych,

• czyta poprawnie pod względem technicznym, dosłownie rozumie przeczytany tekst,

• ma ubogi zasób słownictwa, ale formułuje wypowiedzi pisemne i ustne zgodnie z podstawowymi kryteriami, popełniając czasem błędy składniowe i stylistyczne,

• znareguły ortograficzne, jednak nie zawsze stosuje je w swych wypowiedziach, popełnia błędy,

• na ogół poprawnie i terminowo wykonuje zadania,

• stara się być aktywny podczas zajęć.

 

 

Stopień dopuszczający

 

otrzymuje uczeń, który:

• opanował umiejętności iwiadomości bazowe, niezbędne w dalszej edukacji,

• potrafi przy pomocy nauczyciela rozwiązać proste zadania praktyczne i teoretyczne,

• słabo czyta pod względem technicznym, ale rozumie przeczytany tekst,

• ma znaczne trudności z formułowaniem wypowiedzi pisemnych i ustnych; nie różnicuje swych prac zgodnie z ustalonymi kryteriami, ma bardzo ubogi zasób słów, popełnia liczne błędy językowe,

• nie zna reguł ortograficznych, popełnia liczne błędy ortograficzne

 i interpunkcyjne,

• w miarę systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, ale niezawsze wykonuje zadania domowe,

• jest bierny podczas lekcji, niechętnie wykonuje zlecone zadania,

• nie zawsze korzysta z możliwości poprawy słabych ocen.

 

Stopień niedostateczny

 

otrzymuje uczeń, który:

• nie opanował umiejętności i wiadomości niezbędnych do dalszego zdobywania wiedzy,

• nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności, nawet przy pomocy nauczyciela,

• czyta niepoprawnie, na ogół nie rozumie sensu przeczytanego tekstu,

• nie nabył podstawowych sprawności językowych niezbędnych w dalszej edukacji, nie buduje poprawnie zdań i wymaganych form wypowiedzizgodnie z kryteriami oraz regułami ortograficznymi

i interpunkcyjnymi,

• nie wykazuje żadnej aktywności ani chęci do nauki,

• nie prowadzi systematycznie zeszytu,

• jest bierny, niechętnie i niedbale wykonuje zlecone zadania,

• świadomie opuszcza prace klasowe i sprawdziany, nie korzysta z możliwości ich poprawy.

 

 

W ciągu semestru uczniowie mogą otrzymywać także „plusy” i „minusy”. Zasady ich otrzymywania ustala nauczyciel uczący.