KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VII – nowa podstawa programowa

 

I. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,

- proponuje rozwiązania oryginalne, wykraczające poza materiał programowy,

- jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne, cechują się dojrzałością myślenia,

- nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości,

- bierze udział w konkursach literackich, ortograficznych, osiąga w nich sukcesy,

- podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach szkolnych, prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny.

 

II. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem  nauczania dla klasy siódmej, a w szczególności:

- wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem stylistycznym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym,

- potrafi samodzielnie wnioskować, myśleć logicznie,

- biegle posługuje się słownikami i encyklopedią,

- samodzielnie sporządza notatki z lekcji, selekcjonuje materiał rzeczowy,

-             bezbłędnie pisze charakterystykę postaci rzeczywistej lub fikcyjnej, charakterystykę porównawczą dwóch postaci literackich lub filmowych i autocharakterystykę,

-             bezbłędnie pisze rozprawkę w której zawarta została właściwa teza lub hipoteza, przedstawia własną opinię dotyczącą zadanego tematu,

 
 - określa motywację
czynów bohaterów, ocenia ich postępowanie,

- opowiadania twórcze wzbogaca dialogami, elementami opisów, charakterystyki,

-             ten sam tekst potrafi przedstawić w formie streszczenia, opisu, opowiadania,

-             formułuje wnikliwą , przekonującą i konsekwentną argumentację do podanej tezy,

-             w sposób świadczący o gruntownej znajomości utworu redaguje list

-             bezbłędnie pisze sprawozdania ze spaceru, wycieczki,

-             bezbłędnie pisze  recenzję przedstawienia teatralnego,

-             samodzielnie dokonuje analizy obrazu oraz porównuje go z innymi tekstami kultury,

-             potrafi dokonać interpretacji wybranego przedstawienia teatralnego,

- rozumie i poprawnie posługuje się terminami w zakresie wiedzy o epice, wierszu, nowych gatunków literackich   (ballada, rodzaj powieści, dramat),

-             dokonuje samodzielnie analizy i interpretacji wiersza, wyodrębnia środki stylistyczne, odróżnia obrazowanie fantastyczne  od realistycznego,

-             określa nastrój wiersza i wyjaśnia, jakimi środkami jest on budowany,

-             pisze prace bezbłędne pod względem ortograficznym i stylistycznym,

-             tworzy dobrze zorganizowany, jasny i zrozumiały opis sytuacji,

-             samodzielnie redaguje pogłębiony opis przeżyć wewnętrznych, trafnie nazywając uczucia oraz stany psychiczne,

-             wnikliwie przedstawia przy opisie dzieła sztuki elementy charakterystyczne, w sposób kompetentny omawia cechy artyzmu, ocenia i interpretuje dzieło sztuki, ujawniając wrażliwość,

-             potrafi omówić wskazane obrazy pod kątem ich związku z epoką,

-             - potrafi wskazać różnice pomiędzy fantastyką a science fiction,

-             potrafi odróżnić wypowiedź argumentacyjna od takiej która wskazuje jedynie związek przyczynowo – skutkowy,

- potrafi odmienić czasowniki kłopotliwe,

-             samodzielnie sporządza wykresy zdań złożonych i podaje nazwy typów zdań podrzędnych,

-             potrafi przekształcić mowę zależną na niezależną i odwrotnie,

-             dokonuje analizy słowotwórczej podanych wyrazów,

-             samodzielnie sporządza wykresy rodziny wyrazów,

-             tworzy własny tekst z użyciem wyrazów z przymiotnikami złożonymi.

 

III. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową  

oraz wybrane elementy przewidziane programem nauczania w klasie siódmej, a w szczególności:

- czyta poprawnie, stosują zasady prawidłowej intonacji i akcentowania,

- jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowe,

- podejmuje próby wypowiadania się w formach: opowiadanie twórcze z dialogiem, elementami opisu: list literacki,   charakterystyka z pogłębioną oceną postaci,

- potrafi zredagować opis sytuacji na podstawie podanego planu,

-  interpretuje wybrane przedstawienie teatralne,

-         dobra znajomość tekstu pozwala mu na odtwórcze opowiadanie losów bohaterów, omówienie elementów świata przedstawionego,

-         wskazuje w tekście argumenty nierzeczowe,

-         potrafi sformułować argumenty i kontrargumenty do podanej tezy,

- poprawnie pisze plan ramowy i szczegółowy,

-         wskazuje poznane środki stylistyczne w wierszu,

-         potrafi opisać przeżycia, których doświadcza podmiot liryczny,

- potrafi samodzielnie poprawić większość własnych błędów,

-         redaguje zdania z nieosobowymi formami czasownika,

-         przekształca zdania, używając odpowiedniej formy czasownika,

-         wskazuje, w jakich okolicznościach używamy strony biernej,

-         przekształca zdania podrzędne w imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe z określeniami imiesłowów,

-         potrafi przygotować wykresy do zdań,

- wyjaśnia pisownię podanego wyrazu.

 

IV. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się, opanował  

wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej, a w szczególności:

- w wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawności w zakresie budowy zdań, stosowania  poznanego słownictwa i ortografii,

-             w miarę samodzielnie posługuje się następującymi formami wypowiedzi: opowiadanie z dialogiem, rozprawka, streszczenie, opis,  rozprawka, sprawozdanie, charakterystyka postaci, list, zaproszenie, telegram,

-             potrafi omówić różnice pomiędzy charakterystyką statyczną a charakterystyką dynamiczną,

-             rozróżnia najważniejsze typy dzieł malarskich ze względu na temat,

-             potrafi wskazać najważniejsze cechy rzeźby na poszczególnych etapach,

-             wymienia chwyty argumentacyjne,

- jego technika głośnego i cichego czytania pozwala na zrozumienie tekstu,

- zna przewidziane programem gatunki literackie,

- umie wyróżnić podstawowe elementy świata przedstawionego,

-             odróżnia podmiot liryczny od bohatera utworu,

-             potrafi wskazać cechy gatunkowe utworu,

- poprawia popełnione błędy przy pomocy nauczyciela,

-             określa formy gramatyczne czasownika,

-             odróżnia czasowniki przechodnie od czasowników nieprzechodnich,

-              potrafi utworzyć imiesłowy od podanych czasowników,

-             podaje nazwy rodzajów zdań złożonych,

-             w podanym tekście wskazuje mowę zależna i mowę niezależną.

 

V. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności, a w szczególności:

- jego technika czytania pozwala na zrozumienie tekstu,

- względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy o zrozumieniu przez niego analizowanego problemu,

- w wypowiedziach pisemnych popełniane błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne nie przekreślają wartości pracy,

- stopień opanowania wiadomości pozwala na wykonanie zadań typowych, o niewielkim zakresie trudności, samodzielnie  

  lub przy pomocy nauczyciela,

-             potrafi opisać obraz,

-             referuje treść wiersza,

-             określa rodzaj literacki,

-             wskazuje podmiot liryczny w utworze,

-             potrafi wymienić elementy składające się na opis sytuacji, opis przeżyć wewnętrznych i opis dzieła sztuki,

-             wskazuje zdania złożone,

-             potrafi wymienić rodzaje zdań złożonych,

-             wymienia różnice pomiędzy mową zależną a mową niezależną,

- przy pomocy nauczyciela rozpoznaje części mowy,

- odróżnia zdania pojedyncze od złożonych,

- zestawia pary wyrazów podstawowych i pochodnych,

-             odtwarza najważniejsze fakty, sądy i opinie.

 

VI. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował podstawowych wiadomości w zakresie fleksji i składni, słownictwa, frazeologii i redagowania wypowiedzi  

  oraz elementarnych

  wiadomości z zakresu budowy i analizy utworu literackiego, przewidzianych podstawą programową,

- nie opanował techniki głośnego i cichego czytania w stopniu zadowalającym,

- jego wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym,

- w wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych, językowych, stylistycznych i logicznych,

- nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności.