Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VII – nowa podstawa programowa

Treści nauczania

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Starter

alfabet niemiecki,

rzeczowniki,

internacjonalizmy

 

Rodzina

przedstawianie się,

formy powitań i pożegnań,

liczebniki główne,

członkowie rodziny,

zawody, hobby

ulubione czynności

 

Szkoła

przedmioty szkolne,

dni tygodnia,

plan lekcji /oceny,

przybory szkolne,

pomieszczenia szkolne, charakter i wygląd osób

 

Mój dzień

pory dnia/godzina,

czynności dnia,

czas wolny,

obowiązki,

ulubione miejsca w mieście

 

Posiłki

art. Spożywcze,

posiłki, dania,

zamawianie potrawy

 

Sport

dyscypliny sportowe,

uprawianie sportu,

osiągnięcia,

rekordy sportowe,

porównywanie

wieku i wyglądu

 

Natura i wakacje

miesiące i pory roku, data, opis pogody,

zwierzątka domowe,

pocztówka z wakacji

 

- uczeń zna wybrane rzeczowniki/liczebniki

-podaje podstawowe informacje o sobie

-zna formy powitań / pożegnań

-zna odmianę czasownika

- zna przeczenia „nein” i „kein” oraz zaimki dzierżawcze

- zna nazwy wybranych przyborów

szkolnych, dni tygodnia/przedmioty

-mówi jakie ma przedmioty

- nazywa pomieszczenia szkolne ,

- wyraża prostą opinię o sobie i kolegach, podaje cechę wyglądu

- nazywa członków rodziny

- wymienia ulubione czynności

-dobiera godzinę/czynność do opisu

-zna pory dnia i czynności codzienne

- zna odmianę czasownika

- wymienia typowe sposoby spędzania wolnego czasu i miejsca w mieście

-zna nazwy typowych produktów, mówi

o posiłkach z pomocą nauczyciela

- stosuje formę möchte

- pyta o cenę

- tworzy listę zakupów

- wymienia produkty zdrowe/niezdrowe

-nazywa sporty

- zna przymiotniki by wyrazić prostą

opinię o sporcie

-zna formy trybu rozkazującego i umie

stopniować wybrane przymiotniki

-nazywa miesiące, pory roku

- nazywa zwierzątka domowe i opisuje

wg wzoru

- wymienia sposoby spędzania wolnego

 

- uzupełnia tabelę informacjami z tekstu

-buduje zdania wg wzoru z pomocą

-popełnia liczne błędy, wypowiada się

krótko, niespójnie

- rozumie teksty słuchane/czytane w

30%, wyszykuje niewiele informacji

- stosuje niepoprawnie struktury gramatyczne/językowe

- pracuje według pytań pomocniczych

-jest nieaktywny na zajęciach

- na bazie przeczytanego/wysłuchanego

tekstu nie potrafi znaleźć

większości potrzebnych

informacji,

-uczeń potrafi wydobyć niedużą ilość informacji i przekształcić je

w formę pisemną lub wypowiedź

- uczeń popełnia w wypowiedzi

liczne błędy, które zakłócają

komunikację,

-wypowiedzi są zbyt krótkie

i rzadko tworzą logiczną całość

-wypowiedź pisemna zawiera

liczne błędy, które  zakłócają zrozumienie tekstu

- uczeń nazywa członków rodziny i hobby

- opisuje kolegę, pyta o dane osobowe innych wg. przykładu

-nazywa czynności w szkolnych salach

- opisuje swój plan lekcji

- opowiada krótko o swoim dniu, podaje ulubione czynności

-podaje godzinę

-odmienia czas. regularne w lp i lm,

- zna i stosuje wg przykładu zaimki dzierżawcze w lp

– zna zasady odmiany kein / keine, rodzajników nieokreślonych oraz

określonych w Ip i IVp

- nazywa produkty, dania, lokale

-mówi co chętnie/niechętnie je i pije

- umie zamówić posiłek w restauracji

-rozumie krótkie rozmowy i porady o sporcie posiłkach , wakacjach

- porównuje sporty wg modelu

- opisuje pogodę, podaje datę, porę roku, pyta o sposób spędzania czasu

-rozmawia krótko o zwierzątku

domowym, o planach wakacyjnych

-  opisuje wygląd zwierzątka/czynności

- zna formy trybu rozkazującego, zasady

stopniowania przymiot. i przysłówka,

 

- uzupełnia tabelę informacjami na

bazie tekstu /obrazka

- buduje zdania złożone ze spójnikami o szyku prostym

- popełnia liczne błędy

- stosuje krótkie zdania czasem niespójne ale zgodne z tematem

- rozumie teksty słuchane/czytane w

50%, wyszukuje podstawowe informacje

- poprawnie stosuje niektóre struktury gramatyczne/językowe

- stosuje poznaną leksykę i struktury

- jest mało aktywny na lekcjach

-uczeń potrafi opowiedzieć treść przeczytanego/wysłuchanego

tekstu stosując słownictwo

i struktury gramatyczne objęte

programem nauczania,

-uczeń popełnia w wypowiedzi

dość liczne błędy, które zakłócają czasami komunikację,

-wypowiedź pisemna zawiera

nieliczne błędy, które nie

wpływają na zrozumienie tekstu,

-wypowiedź pisemna zawiera

nieliczne błędy interpunkcyjne,

-uczeń stosuje w wypowiedziach

ustnych i pisemnych niewielki

zasób słów zawarty w materiale

- uczeń podaje dokładne informacje o sobie i

innych, zadaje pytania szczegółowe

- samodzielnie uzyskuje i przekazuje

informacje,

-prowadzi dialogi szczegółowe o hobby,

rodzinie, planie lekcji

- formułuje różne opinie

- opisuje dzień zwykły i wolny,

- informuje o sposobie spędzania czasu

po szkole, proponuje koledze wyjście

-opisuje obowiązki domowe - w opisie dnia stosuje poprawnie odmianę czasowników rozdzielnych,

-stosuje szyk zdania prostego/pytającego,

rodzajnik der/ein w bierniku

- poprawnie stosuje przyimki : in, auf ,

zaimki dzierżawcze,

- stosuje formy rzeczowników w l.m.

opisuje posiłki w domu/szkole

- tworzy własny jadłospis

- zna wiele wyrażeń „w sklepie”/”w

restauracji” i poprawnie stosuje je w

dialogach ,wyraża opinię pozytywną i

negatywną, udziela rady co do jedzenia

- opisuje posiłki w rodzinie/innych osób,

stosuje określenia smaku , udziela porad

- informuje o różnych zajęciach sport. i

miejscach ich uprawiania w dialogach

- rozmawia o różnych zwierzętach

domowych, ich wyglądzie i cechach,

czynnościach związanych z opieką

- stosuje poprawnie odmianę znanych

czasowników i tryb rozkazujący

- stopniuje poprawnie przysłówki i

przymiotniki, czasowniki zwrotne

- buduje poprawnie zdania porównawcze,

zdania złożone ze spójnikami o szyku

przestawnym, zdania w czasie przyszłym

 

- rozumie teksty słuchane/czytane w 70%,

znajduje główną myśl, większość informacji, przekształca je w formę

pisemną i ustną, określa intencje autora

- planuje i prezentuje projekt według

własnego schematu

- aktywnie uczestniczy w lekcjach na bazie przeczytanego/

wysłuchanego tekstu określa główną jego myśl, znajduje większość informacji, określa

intencje autora tekstu,

- wypowiedzi są płynne zawierają nieliczne błędy, które nie wpływają na zrozumienie tekstu

- uczeń uzyskuje i przekazuje informacje o

rodzinie, kolegach, szkole, hobby,

- udziela wielu informacji o planie lekcji /ocenach, imprezach w szkole

-samodzielnie prowadzi rozmowę o planowaniu wolnego czasu i miejscu,

-uzgadnia termin i miejsce

- selekcjonuje informacje w tekście,

-wyraża różne opinie i uzasadnia je

-samodzielnie opisuje relacje rodzinne,

porównuje system szkolny, dzień powszedni, opisuje zdjęcie

- samodzielnie opisuje osoby: informuje

o wieku, zawodzie, wyglądzie, miejscu

zamieszkania, hobby

- w projekcie umieszcza szczegółowe

informacje zgodne z tematem

- stosuje różne techniki komunikacyjne

w sytuacjach życia codziennego,

-wyraża opinię o potrawach zdrowych

- odgrywa rolę kelnera/ gościa/klienta

- płynnie operuje zwrotami o żywieniu, uprawianiu sportu, opisuje krajobraz

-powiada o opiece nad zwierzątkiem

- charakteryzuje zwierzątko wg swojego pomysłu, prowadzi rozmowy na różne

tematy, sam tworzy scenki tematyczne

-porównuje osiągnięcia sportowe,

argumentuje potrzebę uprawiania sportu

-samodzielnie prowadzi rozmowę o planowaniu wakacji i ich miejscu,

stosuje logiczne argumenty i rady

- redaguje mail /bloga o swoich wakacjach , imprezie, sporcie

- negocjuje, przyjmuje/odrzuca

propozycję , uzasadnia wypowiedź

- komunikuje się bez zakłóceń

 

- rozumie teksty słuchane/czytane w

90%, określa główną myśl i intencje autora , znajduje wszystkie ważne informacje , przekształca je w opis

-swobodnie stosuje bogate słownictwo i struktury gramatyczne/językowe

- opracowuje i prezentuje projekt w dowolnej technice i grafice terminowo

- aktywnie rozwija kompetencje językowe

na bazie

przeczytanego/wysłuchanego

tekstu określa główną jego myśl,

-uczeń potrafi nawiązać

i podtrzymywać rozmowę, wypowiedź pisemna zawiera

sporadyczne błędy, które nie

wpływają na zrozumienie tekstu

Ocena celująca ( uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz)

- stosuje wiadomości w różnorodnych sytuacjach problemowych ,wykazuje się przy tym własną pomysłowością

- swobodnie i spontanicznie potrafi budować wypowiedź, która pod względem językowym odbiega od użyteczności szkolnej/ lekcyjnej, potrafi opowiedzieć treść

- nie popełnia błędów w wypowiedziach ustnych i pisemnych, świadomie i efektywnie posługuje się kompetencjami językowymi w nowych sytuacjach komunikacyjnych

- samodzielnie wykonuje zadania dodatkowe, tworzy rozwiązania, planuje i wykonuje projekt według własnego oryginalnego pomysłu, spontanicznie reaguje

- uczestniczy w konkursach językowych