Wymagania edukacyjne z wychowanie fizycznego

dla klas VII-VIII wg Podstawy Programowej z roku 2017

szkoła Podstawowa nr 9 w Legnicy

 

W zakresie wiedzy.

 

W zakresie umiejętności. Uczeń:

Kompetencje społeczne.

Uczeń:

 

 

Wymagania szczegółowe w klasie VII-VIII

 

W klasach VII-VIII szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności ucznia:

 

wiadomości:

 

OCENIANIE NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

1. Ocena semestralna lub roczna ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych j jest średnią ważoną.

2. Przy ustalaniu oceny semestralnej i rocznej uwzględnia się przede wszystkim wysiłek ucznia oraz systematyczny i aktywny udział w lekcjach wf.

3. Ocena z wf może być podniesiona za dodatkową aktywność ucznia, za udział w zajęciach dodatkowych, zawodach sportowych, rozgrywkach pozaszkolnych, konkursach plastycznych
i literackich o tematyce sportowej. Ocena może być poniesiona o jeden stopień.

4. Ocenę za dodatkową aktywność nauczyciel wystawia dwa razy w roku szkolnym.

5. Ocena z wf ma być czynnikiem motywującym młodzież do aktywności fizycznej.

6. Obniżenie oceny z wf na semestr lub koniec roku następuje w skutek negatywnej postawy ucznia: częste braki stroju, niesystematyczne ćwiczenia, sporadyczne uczestniczenie
w sprawdzianach, brak właściwego zaangażowania w czasie lekcji, niski poziom kultury osobistej.

7. Uczeń może być zwolniony z zajęć wf decyzją dyrektora szkoły, na podstawie opinii lekarza na czas określony w tej opinii ().

8. W przypadku zwolnienia ucznia z okresu uniemożliwiającego wystawienie oceny semestralnej lub końcoworocznej zamiast oceny wpisywane jest „zwolniony/a” (Rozporządzenia MEN z dn. 10.06.2015).

9. Uczeń, który opuścił z własnej winy lub nie ćwiczył 51% i więcej obowiązkowych zajęć wf otrzymuje ocenę niedostateczną na koniec semestru lub roku.

10. Rada pedagogiczna szkoły (dotyczy punktu 9) może ustalić dla ucznia egzamin klasyfikacyjny.

11. Egzamin klasyfikacyjny obejmuje zadania praktyczne, umiejętności ruchowe, które były przedmiotem nauczania w trakcie trwania roku szkolnego.

12. Oceny cząstkowe za określony poziom wiadomości, umiejętności i kompetencji społecznych:    6 - celujący, 5 - bardzo dobry, 4 – dobry, 3 – dostateczny, 2 - dopuszczający,  1 – niedostateczny.

 

Wymagania na poszczególne oceny z wychowania fizycznego
 dziewczęta i chłopcy w klasach 4-8

 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych:

Ocena

Opis wymagań:

Celujący (6)

·          jest zawsze przygotowany do lekcji (odpowiedni strój i obuwie) ,

·          wysoka aktywność na lekcji ,

·          zalicza wszystkie testy, za sprawdziany z umiejętności otrzymuje oceny celujące lub bardzo dobre

·         osiąga sukcesy w zawodach i konkursach, godnie reprezentuje szkołę.

·         realizuje swoje zainteresowania poza szkołą

Bardzo dobry (5)

·         jest zawsze przygotowany do lekcji (odpowiedni strój i obuwie) ,wysoka aktywność na lekcji,

·         zalicza wszystkie sprawdziany i testy na ocenę bardzo dobrą lub dobrą.

·         bierze udział w klasowych i szkolnych zawodach sportowych oraz imprezach organizowanych przez szkołę.

·         poprawia i uzupełnia próby i sprawdziany w których nie brał udziału.

Dobry (4)

·         jest przygotowany do lekcji (odpowiedni strój i obuwie),

·         zalicza wszystkie sprawdziany i testy na ocenę dobrą

·         bierze udział w klasowych i szkolnych zawodach sportowych oraz imprezach organizowanych przez szkołę.

·         poprawia i uzupełnia próby i sprawdziany w których nie brał udziału.

Dostateczny (3)

·         Nie jest zawsze przygotowany do lekcji (odpowiedni strój
i obuwie),

·         nie ćwiczy z błahych powodów,

·         nie podejmuje indywidualnych form aktywności fizycznej,

·         zalicza wszystkie sprawdziany i testy na ocenę dostateczną - zgodnie z tabelami,

·         nie bierze udziału w klasowych i szkolnych zawodach sportowych oraz imprezach organizowanych przez szkołę.

Dopuszczający (2)

·         notorycznie nie jest przygotowany do lekcji (odpowiedni strój
i obuwie),

·         nie ćwiczy,

·         nie podejmuje indywidualnych form aktywności fizycznej,

·         zalicza wszystkie sprawdziany i testy na ocenę dopuszczającą - zgodnie z tabelami,

·         nie bierze udziału w klasowych i szkolnych zawodach sportowych oraz imprezach organizowanych przez szkołę.

Niedostateczny (1)

·         nie spełnione wymagania na ocenę dopuszczającą

 

Skala oceniania sprawdzianów , testów i umiejętności:

Oceny z umiejętności ruchowych dostosowane są do poziomu sprawności fizycznej uczniów szkoły,

·      ocena celująca - perfekcyjne wykonanie zadania ruchowego

·      ocena bardzo dobra - prawidłowe wykonanie zadania

·      ocena dobra - prawidłowe wykonanie zadania z nieistotnym błędem dla funkcji

·      ocena dostateczna - wykonanie zadania z dużym błędem technicznym,

·      ocena dopuszczająca - próba wykonania zadania, bez możliwości realizacji funkcji

·      ocena niedostateczna - odmowa wykonania zadania, nie wynikająca z przeciwwskazań zdrowotnych.

 

Uwaga !!!! nie oceniamy poziomu sprawności fizycznej uczniów wg tabel testów i norm. Ocena sprawności służy jedynie do określenia silnych i  słabych stron ucznia i analizy statystycznej dynamiki i poziomu sprawności dokonywanej przez nauczycieli wf.