WYMAGANIA    EDUKACYJNE  DLA   KLASY  V

KOMPETENCJE   

KONIECZNE 2 dop.

PODSTAWOWE 3 dst

ROZSZERZAJĄCE 4

DOPEŁNIAJĄCE 5

WYKRACZAJĄCE 6

POSTAWA NA ZAJĘCIACH WF ;

 

 

 

 

 

 

Uczestniczy w zajęciach wf .Zna zasady higieny i bezpieczeństwa w czasie zajęć.

 

 

Uczestniczy w zajęciach wf, stosuje zasady higieny i bezpieczeństwa. Zna  zasady Fair Play.

 

Uczeń chętnie uczestniczy w zajęciach wf. Respektuje zasady Fair Play.

 

 

 

Uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach wf.

 

 

 

 

Uczeń swoją postawą i zaangażowaniem stanowi wzór do naśladowania dla innych , godnie reprezentuje naszą szkołę.

 

SAMOKONTROLA, SAMOOCENA :

Uczeń zna reakcję swojego organizmu na zmęczenie.

Uczeń potrafi zmierzyć tętno w spoczynku i po wysiłku .

Uczeń potrafi na podstawie testów sprawnościowych określić swoje silne i słabe strony.

Uczeń systematycznie ocenia swoje postępy i przy pomocy nauczyciela analizuje je.

Uczeń samodzielne potrafi zinterpretować swoje postępy.

LEKKOATLETYKA:

-atletyka terenowa

-biegi krótkie

-biegi średnie

--skok wzwyż i w dal

-rzut p.palantową

-rzut p.lekarską

Uczeń zna zasady bezpieczeństwa podczas  zajęć la , potrafi  wykonać start niski, start wysoki,.

Uczeń  uczestniczy w zajęciach osiągając wyniki na miarę swoich możliwości

 Uczeń potrafi prawidłowo wykonać skok w dal ,wzwyż ,rzucić p.palantową oraz przebiec 60 m i 600/1000m w miarę swoich możliwości.

Uczeń potrafi poprowadzić rozgrzewkę la, potrafi zmierzyć długość skoku w dal, rzutu p. palantową, czasu biegów

Uczeń współpracuje z nauczycielem w organizowaniu zawodów la i uczestniczy w nich,reprezentuje szkołę na zawodach międzyszkolnych.

GIMNASTYKA:

-ćwiczenia ogólnorozwojowe

-przewroty

-skoki przez kozła

-skok kuczny przez skrzynię

-ćwiczenia wzmacniające gorset mięśniowy

 

Uczeń potrafi przyjąć prawidłową postawę. Uczeń zna zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń gimnastycznych.

 

Uczeń potrafi wykonać proste ćwiczenia gimnastyczne (zwisy, przetoczenia,skoki zajęcze itp.)Umie zachować prawidłową postawę podczas ćwiczeń. Potrafi bezpiecznie podnosić i przenosić przedmioty.

 

Uczeń potrafi zaprezentować 5 ćwiczeń kształtujących. Potrafi wykonać przewroty w przód i tył, przerzut bokiem, przeskok przez kozła.

 

Uczeń potrafi wykonać prosty układ gimnastyczny zaproponowany przez nauczyciela. Potrafi zaprezentować ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha i pleców.Wie jak nalży asekurować współćwiczącego podczas prostych ćwiczeń gimnastycznych.

 

Uczeń potrafi samodzielnie ułożyć i wykonać prosty układ gimnastyczny.

MINI KOSZYKÓWKA:

-podania i chwyty

-kozłowanie ,rzuty do kosza

-rozgrywanie piłki

-obrona „każy swego”

-gra uproszczona

 

Uczeń potrafi podać i chwycić piłkę, wykonać kozłowanie i rzut do kosza.

 

Uczeń potrafi kozłować piłkę prawa i lewą ręką, wykonać rzut do kosza.

 

Uczeń potrafi wykorzystać poznane elementy w grze uproszczonej. Zna podstawowe przepisy gry w kosza.

 

Uczeń potrafi  wykonać rzut do kosza z biegu. Potrafi pełnić rolę obrońcy i atakującego.

 

Uczeń współpracuje z nauczycielem w organizowaniu zawodów szkolnych i uczestniczy w nich , reprezentuje szkołę w rozgrywkach międzyszkolnych.

MINI SIATKÓWKA:

-odbicia górne i dolne

-zagrywka

-rozgrywanie w 2 i 3

- gra uproszczona

 

 

Uczeń potrafi podrzucić i chwycić piłkę z zachowaniem prawidłowego ułożenia rąk i przyjęcia prawidłowej postawy siatkarskiej.

 

Uczeń potrafi odbijać piłkę sposobem górnym i dolnym. Oraz wykonać zagrywkę dolną lub górną.

 

Uczeń potrafi odbijać piłkę w dwójkach. Potrafi wykorzystać poznane elementy w grze uproszczonej .Zna podstawowe przepisy gry w piłkę siatkową.

 

Uczeń potrafi rozegrać mecz wg, przepisów mini siatkówki.

 

Uczeń współpracuje z nauczycielem w organizowaniu zawodów szkolnych i uczestniczy w nich, reprezentuje szkołę w rozgrywkach.

MINI RĘCZNA:

-podania i chwyty  w miejscu i marszu, biegu

-kozłowanie

-rytm 3 kroków

-rzut do bramki z wyskoku

-atak szybki

-krycie każdy swego

-gra uproszczona

 

Uczeń potrafi wykonać chwyty i podania, kozłowanie oraz rzut  do bramki.

 

Uczeń potrafi prawidłowo wykonać rzut do bramki z wyskoku .

 

Uczeń potrafi wie jak kryć każdy swego .Wykorzystuje poznane elementy w grze uproszczonej.

 

Uczeń potrafi zorganizować mini zawody w p.ręcznej. Potrafi przeprowadzić rozgrzewkę .

 

Uczeń współpracuje z nauczycielem w organizowaniu zawodów szkolnych i uczestniczy w nich. Reprezentuje szkołę w rozgrywkach międzyszkolnych.

MINI PIŁKA NOŻNA:

-          żonglerka piłką

-          -uderzenia nl,np.,

-          zmiana kierunku i tempa

-          -zwody

-          gra uproszczona

 

Uczeń potrafi podać i przyjąć piłkę oraz wykonać strzał  w kierunku bramki.

 

 Uczeń potrafi rozgrywać piłkę w dwójkach .Potrafi  oddać strzał na bramkę w biegu.Wykorzystuje poznane elementy w grach i zabawach.

 

Uczeń wykorzystuje poznane elementy w grze uproszczonej . Zna podstawowe przepisy gry w piłkę nożną.

 

Uczeń potrafi zorganizować mini zawody w piłce nożnej. Potrafi poprowadzić rozgrzewkę .

 

Uczeń współpracuje w organizowaniu zawodów szkolnych uczestniczy w nich, reprezentuje szkołę w rozgrywkach międzyszkolnych.

RYTM I MUZYKA:

--aerobic

-kroki i figury tańców narodowych

 

Uczeń potrafi odtworzyć ruch pokazany przez nauczyciela

 

Uczeń potrafi dobrać ćwiczenia do rodzaju muzyki

 

Uczeń potrafi stopniować trudność ćwiczeń do muzyki.

 

Uczeń potrafi dobrać odpowiednie ćwiczenia zależnie od rodzaju muzyki. Potrafi wymienić 5 tańców narodowych polskich.

 

Uczeń samodzielnie poprowadzi ćwiczenia do muzyki..

TENIS STOŁOWY:

-odbicia

-zagrywka

-gra uproszczona

 

Uczeń przy pomocy nauczyciela wykonuje odbicia i zagrywkę.

 

Uczeń potrafi odbijać piłeczkę w dwójkach.

 

Uczeń stosuje poznane elementy gry w grze w tenisa stołowego .Zna podstawowe przepisy.

 

Uczeń potrafi  przy pomocy nauczyciela zaplanować system rozgrywek i poprowadzić gry.

 

Uczeń współpracuje z nauczycielem w organizowaniu rozgrywek szkolnych  i uczestniczy w nich, reprezentuje szkołę w rozgrywkach międzyszkolnych.

 

WYMAGANIA  EDUKACYJNE  KLASA VI

KOMPETENCJE

KONIECZNE

PODSTAWOWE

ROZSZERZAJĄCE

DOPEŁNIAJĄCE

WYKRACZAJĄCE

LEKKOATLETYKA:

-atletyka terenowa

-biegi krótkie i średnie

-skok w dal i wzwyż

-rzuty p.palantową

Uczeń potrafi zastosować start wysoki i niski, odbić się do skoku  w dal i wzwyż,rzucić prawidłowo p.palantową.

 

Uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach , potrafi przebiec 600/1000 m swoim tempem ,rzucić p.palantową i wykonać skoki na miarę swoich możliwości

 

Uczeń potrafi przeprowadzić rozgrzewkę la,zmierzyć czasy biegów, odległości rzutów i skoków.

 

Uczeń potrafi zanalizować jak zmieniała się jego sprawność na podstawie wyników osiąganych  w ostatnich okresach nauki.Uczeń potrafi zorganizować i sędziować niektóre konkurencje la.

 

Uczeń pod patronatem nauczyciela organizuje i sędziuje zawody szkolne i międzyszkolne, reprezentuje szkołę na zawodach międzyszkolnych.

GIMNASTYKA:

-ćwiczenia przy muzyce

-przewroty

-skoki przez przyrządy

-układy gimnastyczne

 

Uczeń potrafi wykonać proste ćwiczenia gimnastyczne ( przetoczenia,zwisy,przeskoki przez przeszkody itp.)Umie zachować zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń.Stosuje autokorekcję podczas ćwiczeń.

 

Uczeń potrafi przeprowadzić rozgrzewkę przy muzyce. Potrafi wykonać  przewroty w przód i tył łączone, przerzut bokiem, przeskok przez kozła i skrzynię.

 

Uczeń wykona układ gimnastyczny zaproponowany przez nauczyciela. Potrafi zaprezentować ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne.

 

Uczeń zaprezentuje układ gimnastyczny przygotowany przez siebie. Wie jak asekurować partnera podczas ćwiczeń gimnastycznych.

 

Uczeń potrafi zorganizować szkolne zawody gimnastyczne oraz potrafi sędziować. Reprezentuje szkołę.

MINI KOSZYKÓWKA :

-podania i chwyty

-rzuty do kosza

-obrona,atak

-gra właściwa

 

 

Uczeń potrafi podać i przyjąć piłkę , kozłować slalomem ze zmianą ręki, wykorzystuje poznane elementy w grach i zabawach.

 

Uczeń wykorzystuje poznane elementy w grze 1x1,2x2,3x3.Zna podstawowe przepisy gry w kosza.

                                       Uczeń potrafi przeprowadzić rozgrzewkę z piłkami.

Uczeń potrafi zorganizować mini zawody w koszykówce.

 

Uczeń wykorzystuje poznane elementy gry oraz przepisy w grze właściwej.

 

Uczeń organizuje szkolne zawody w koszykówce, sędziuje zawody w klasach młodszych. Reprezentuje szkołę w rozgrywkach międzyszkolnych.

MINI SIATKÓWKA:

-poruszanie się po boisku

-rozgrywanie piłki

-gra właściwa

 Uczeń potrafi prawidłowo odbijać piłkę sposobem górnym i dolnym, wykonać zagrywkę dolną lub górną.Wykorzystuje poznane elementy w grach i zabawach.

 

Uczeń potrafi odbijać piłkę w 2 i 3.Wie jak rozpocząć seta.Zna przepisy gry w piłkę siatkową.

                                         Uczeń potrafi przeprowadzić rozgrzewkę.

Uczeń potrafi zorganizować mini zawody w piłce siatkowej( 2x2,3x3).

 

 Uczeń potrafi wykorzystać zdobyte umiejętności i wiadomości z piłki siatkowej w grze właściwej.

 

Uczeń organizuje zawody szkolne w siatkówce.Sędziuje zawody klasom młodszym.Reprezentuje szkołę w rozgrywkach międzyszkolnych.

MINI RĘCZNA:

-kozłowanie

-rzut po biegu, z przeskokiem i w wyskoku

-atak,obrona

-gra właściwa

 

Uczeń potrafi zająć własciwą pozycję w obronie i ataku,Wie jak kryć „każdy swego”.Potrafi wykonać rzut z wyskoku do bramki.Wykorzystuje poznane elementy w grach i zabawach.

 

Uczeń umie wykorzystać poznane elementy w uproszczonej grze w p.ręczną.Zna przepisy gry w p.ręczną.

 

Uczeń potrafi przeprowadzić rozgrzewkę z piłkami.Potrafi zorganizować proste gry w p.ręczną.

 

Uczeń potrafi wykorzystać zdobyte umiejętności i wiadomości w grze właściwej.

 

Uczeń organizuje zawody szkolne w p.ręcznej.Sędziuje zawody klasom młodszym.Reprezentuje szkołę na zawodach międzyszkolnych.

MINI PIŁKA NOŻNA:

-żonglerka nl.np.

-zwody

-gra uproszczona

 

Uczeń potrafi żonglować piłką.Rozgrywać piłkę w dwójkach.Oddać strzał na bramkę w wyznaczony punkt..Wykorzystuje poznane elementy w grach i zabawach.

 

Uczeń umie wykorzystać poznane elementy w grze uproszczonej , zna przepisy gry w p.nożną

 

Uczeń potrafi przeprowadzić rozgrzewkę.Potrafi zorganizować proste gry w piłkę nożną.

 

Uczeń potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności w grze właściwej.

 

Uczeń organizuje rozgrywki szkolne, sędziuje zawody w klasach młodszych.Reprezentuje szkołę w rozgrywkach międzyszkolnych.

RYTM I MUZYKA:

-ekspresja ruchowa

-elementy tańców narodowych

 

Uczeń potrafi dobrać ćwiczenia do rodzaju muzyki.

 

Potrafi stopniować trudność ćwiczeń do muzyki.Potrafi wymienić polskie tańce narodowe.

Uczeń potrafi dobrać ćwiczenia do tempa muzyki.

 

Uczeń potrafi zaprezentować podstawowe kroki „Poloneza”

 

Uczeń zaprezentuje swoje umiejętności taneczne na forum szkoły.

TENIS STOŁOWY:

-odbicia

-zagrywka

-gra pojedyncza i deblowa

 

 

Uczeń potrafi rozgrywać piłkę w dwójkach.

 

Uczeń stosuje poznane elementy gry w tenisa stołowego w grze pojedynczej.Zna przepisy gry.

 

Uczeń potrafi przeprowadzić rozgrzewkę.Potrafi rozpisać drabinkę rozgrywek i przeprowadzić gry.

 

Uczeń wykorzystuje poznane wiadomości i umiejętności w grze pojedynczej i deblowej.

 

Uczeń organizuje zawody szkolne, sędziuje zawody, reprezentuje szkołę w rozgrywkach międzyszkolnych.